FilterTuesday 20th Sep, 12.00 - 13.40

B-1 P07 I
Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu
Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu I

1.  
3.  
doc. Pavel Sládek, Ph.D. - PhDr. Milan Žonca (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
„Tak jednáme v Praze“: kultivace alternativních náboženskoprávních tradic v 17. století
C-1 P17 I
Středoevropská města: samospráva, reprezentace, ideologie a městská historiografie
Středoevropská města: samospráva, reprezentace, ideologie a městská historiografie I

1.  
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Městské dějepisectví jako nástroj adaptace v kontextu modernizace středoevropské společnosti (1860–1900)
2.  
doc. Mgr. Dan Ryšavý, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Města, politici z povolání a bytová politika
3.  
PhDr. Marek Ďurčanský, PhD. (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy)
Pražská univerzita a vzdělání elit českých měst v raném novověku. Kam jsme došli a kudy dál?
D-1 P03 I
Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku
Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku I

E-1 P39 I
Hospodářské dějiny v 21. století: směřování a vize oboru
Hospodářské dějiny v 21. století: směřování a vize oboru I

1.  
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.; Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.; PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Moderní hospodářské dějiny v 21. století: směřování a vize oboru. Úvodní a shrnující slovo
2.  
doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D., prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)
Symbióza hospodářských a kulturních dějin
3.  
doc. PhDr. Martin Jemelka, PhD., PhDr. Ondřej Ševeček, PhD. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
„Produktgeschichte“ v průsečíku hospodářských, sociálních a kulturních dějin
4.  
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. (Historický ústav SAV, v. v. i.)
Stav a perspektívy hospodárskych dejín v slovenskej historiografii

1.  
Mgr. Hubert Guzik, Ph.D. (Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze)
Socialistické budování, socialistické bourání
2.  
MA, MPhil Petr Roubal, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Socialistická postmoderna. Panelová sídliště a urbanismus v druhé polovině 80. let
3.  
prof. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD. (Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Modernistické urbanisticko-architektonické koncepcie, postmodernistické korekcie a neoliberálne realizácie
4.  
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Proměny sídlišť v českých městech po roce 1989 z perspektivy jejich obyvatel
G-1 P04 I
Republikanismus jako tradice politického myšlení
Republikanismus jako tradice politického myšlení I

1.  
Mgr. Tomáš Halamka, Ph.D. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze)
Metodologické přístupy k výzkumu republikanismu
3.  
PhDr. Hana Fořtová, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
Římská res publica jako model republikanismu v díle J.-J. Rousseaua
4.  
doc. Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Bylo přirozené právo Christiana Wolffa republikánské?
I-1 P18 I
Pohraniční regiony českých zemí po roce 1945
Pohraniční regiony českých zemí po roce 1945 I

1.  
Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D. (Slezské zemské muzeum)
Východní Sudety jako pohraniční region – definování regionu a možnosti výzkumu
2.  
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (Slezské zemské muzeum)
Transformace českého Slezska 1945–1948: stav, perspektivy a úkoly výzkumu
3.  
JUDr. et PhDr. René Petráš, PhD. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Právní otázky menšin v pohraničí českých zemí po roce 1945
4.  
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Obrazy historie v regionálních identitách poválečného pohraničí. Zkušenosti z regionálních výzkumů
L-1 P13 I
Environmentální diskursy české a slovenské historiografie: sociální aktéři a hnutí od národního obrození po Chartu 77
Environmentální diskursy české a slovenské historiografie: sociální aktéři a hnutí od národního obrození po Chartu 77 I

1.  
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Environmentální téma v dějinách naší filozofie
2.  
Mgr. Petr Vidomus, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Když sociolog zkoumá experty: zkušenosti z výzkumu českých klimaskeptiků
N-1 P08 I
Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu
Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu I

1.  
Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D. (Německý historický ústav ve Varšavě, Pobočka v Praze)
Tovární špitály a zdravotní péče o dělníky ve střední Evropě, 1866–1914
2.  
Mgr. Jakub Raška (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Odbory, kolektivní smlouvy a socialistické hnutí v Předlitavsku (1890–1914)
3.  
PhDr. Ondřej Ševeček, PhD., doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
Proměny obuvnictví v českých zemích v letech první světové války perspektivou Labour History
O-1 P11 I
Intelektuální dějiny v českém akademickém výzkumu: tradice, problémy, výzvy
Intelektuální dějiny v českém akademickém výzkumu: tradice, problémy, výzvy I

1.  
Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D., Mgr. Václav Žůrek, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. )
Rukopisná materialita v intelektuálních dějinách
3.  
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
Koncepty a témata intelektuálních dějin raného novověku v českém kontextu
4.  
doc. PhDr. Jan Mervart, PhD.; Mgr. Jiří Růžička, PhD. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
Metodologické výzvy intelektuálních dějin 20. století: případ poststalinismu

Tuesday 20th Sep, 14.00 - 15.40

A-2 P21 I
Bída historie?! Genealogie, DNA a rodinná historie
Bída historie?! Genealogie, DNA a rodinná historie I
Publikační výstupy panelu:
Historie a demografie Číslo 2, roč. 47 (2023 ) https://historickademografie.avcr.cz/

1.  
doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Kolektivní paměť začíná v rodině: rodinná historie na pomezí paměťových studií, genealogie a public history
2.  
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Více než genealogická schémata. Význam rekonstrukce rodinných vztahů pro historický výzkum
3.  
Mgr. Václav Černý, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Genealogie metodou historickodemografickou. Přínosy a úskalí jejího uplatnění
4.  
Mgr. Bc. Vojtěch Kessler, Ph.D.; Mgr. Veronika Kršková (Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
"Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek." Paměti, vzpomínky a rodinné kroniky jako média rodinné historie
B-2 P07 II
Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu
Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu II

1.  
Mgr. Marie Buňatová, Dr. Phil. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Mobilita Židů a její vliv na podobu finančního a obchodního trhu v raném novověku
2.  
Mgr. Kajetán Holeček (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Čeští Židé v Poznani v 16. století: obchodníci a exulanti
3.  
PhDr. Tomáš Krákora, Mgr. Daniel Polakovič (Židovské muzeum v Praze)
Edice pardonových knih. Nové výzvy nad nedokončeným projektem
4.  
doc. Dr. Ivana Ebelová, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Židé na pražské univerzitě (1781–1938). Možnosti a limity výzkumu
C-2 P17 II
Středoevropská města: samospráva, reprezentace, ideologie a městská historiografie
Středoevropská města: samospráva, reprezentace, ideologie a městská historiografie II

1.  
PhDr. Adéla Gjuričová, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Ztraceno v paměti transformace: proč zkoumat městské samosprávy po roce 1989
2.  
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Obecní samospráva po roce 1945: zavrhovaný koncept, který se dočkal oživení
3.  
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Dělnické kolonie: tradice, perspektivy a (nevyužité) možnosti výzkumu
4.  
Mgr. Martin Štefek, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Boj o státní podnik: okresní stranické řízení průmyslu, či útěky z města?
D-2 P03 II
Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku
Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku II

1.  
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Ceremoniál a symbolická komunikace v prostředí pozdně středověkých rezidenčních měst české šlechty
2.  
Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Vladař a jeho dvůr v letákové publicistice 16. století
3.  
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Zvíře v reprezentaci habsburských vladařů a jejich dvorů počátkem novověku
4.  
doc. Mgr. Pavel Marek, PhD. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)
Agenti, vyslanci a nunciové. Diplomaté na císařském dvoře doby předbělohorské
E-2 P39 II
Hospodářské dějiny v 21. století: směřování a vize oboru
Hospodářské dějiny v 21. století: směřování a vize oboru II

1.  
PhDr. Jan Hájek, CSc. (Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR)
Depersonifikovaná analýza – či sentimentální vyprávěnka? Mezi kleiómetrií a postmoderním příběhem
3.  
Mgr. Šárka Janotová, Ph.D. (Státní oblastní archiv v Praze)
Nabídka versus poptávka. Možnosti a limity fondů podnikových archivů
4.  
doc. Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
SketchEngine a jiné kvantitativní nástroje v historickém výzkumu: příklad účetní terminologie
F-2 P31 I
Cirkulace vědění v době studené války: vyhlídky a stanoviska
Cirkulace vědění v době studené války: vyhlídky a stanoviska I

1.  
PhDr. Mgr. Jan Jakub Surman (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Science Studies Eastern Style: From Naukoznawstwo to Naukoznavstvo and Back
2.  
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
České slovanství v zrcadle osobnostních vztahů studenoválečného konfliktu. Příklad Josefa Macůrka
4.  
PhDr. Michaela Šmidrkalová, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Československá praxeologie – obor, který neexistoval?
G-2 P04 II
Republikanismus jako tradice politického myšlení
Republikanismus jako tradice politického myšlení II

1.  
PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Jak číst chování republiky. Mír a odpor proti němu v nizozemských generálních stavech kolem 1648
2.  
doc. Zdeněk Beran, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Ideové zdroje středoevropského republikanismu: případ českých zemí v 15.–16. století
3.  
Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
Prvky republikánské tradice v teoretické obhajobě stavovského povstání v českých zemích

1.  
Kateřina Čapková, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Zrod národního česko(slovenského) státu 1938–1952
2.  
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Počátky byly v Londýně. Exil a příprava poválečné transformace Československa a jeho mezinárodního ukotvení
3.  
PhDr. Radka Šustrová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Národ a socialismus jako kritické uzly v politice a sociální praxi v českém 20. století
4.  
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Zapomenuté "Sudety"?
5.  
Mgr. Jakub Drábik, Ph.D. (Historický ústav SAV, v. v. i.)
Miesto druhej svetovej vojny vo výklade dejín Československa v slovenskej historiografii
I-2 P18 II
Pohraniční regiony českých zemí po roce 1945
Pohraniční regiony českých zemí po roce 1945 II

1.  
2.  
Mgr. et Bc. Jindřich Zajíc, Ph.D. (Regionální muzeum v Teplicích)
Bezpečnostní situace na Teplicku 1945–1948
3.  
Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Nové Hrady v jižních Čechách pod taktovkou útvaru pohraniční stráže. Každodennost i svátečnost na Novohradsku v druhé polovině 20. století
4.  
Mgr. Dimitris Atanasiadis, Ph.D. (Státní okresní archiv Šumperk, Zemský archiv v Opavě)
Hospodářská integrita Jesenicka a Šumperska po odsunu Němců v letech 1945–1950
L-2 P13 II
Environmentální diskursy české a slovenské historiografie: sociální aktéři a hnutí od národního obrození po Chartu 77
Environmentální diskursy české a slovenské historiografie: sociální aktéři a hnutí od národního obrození po Chartu 77 II

1.  
Dr. Jana Piňosová (Serbski institut z.t. (Sorbisches Institut e.V., Bautzen))
Vnímání přírody a nutnosti její ochrany na přelomu 19. a 20. století v českých zemích
2.  
Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Projektování přírody v Česk(oslovensku) – kontinuity a změny
3.  
Mgr. Júlia Čížová (Historický ústav SAV, v. v. i.)
Environmentálne dejiny na Slovensku v kontexte sociálnych a intelektuálnych dejín
4.  
Mgr. Doubravka Olšáková, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Diskuze a dokumenty Charty 77 k otázkám životního prostředí
N-2 P08 II
Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu
Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu II

2.  
PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Výskum náboženského života robotníctva 1890–1960, výzvy a limity
3.  
Mgr. Agáta Kravčíková, Ph.D. (Vojenský historický archiv)
Dělnické ochotnické divadlo perspektivou kulturálních studií
O-2 P11 II
Intelektuální dějiny v českém akademickém výzkumu: tradice, problémy, výzvy
Intelektuální dějiny v českém akademickém výzkumu: tradice, problémy, výzvy II

1.  
Mgr. Pavel Soukup, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
Intelektuální dějiny v české medievistice: myšlení, rukopis a kánon
2.  
doc. Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)
Intelektuální dějiny z okraje – rekonceptualizace a interdisciplinarizace
3.  
Kristina Andělová, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Politické myšlení českého disentu. Pojmy a interpretace
4.  
Mgr. Karel Šima, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Intelektuální dějiny 19. století
5.  
PhDr. Michal Kopeček, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Dějiny moderního českého politického myšlení v transnacionální perspektivě

Tuesday 20th Sep, 16.00 - 17.40

A-3 P21 II
Bída historie?! Genealogie, DNA a rodinná historie
Bída historie?! Genealogie, DNA a rodinná historie II
Publikační výstupy panelu:
Historie a demografie Číslo 2, roč. 47 (2023 ) https://historickademografie.avcr.cz/

1.  
Mgr. et Bc. Martina Bolom Kotari, Ph.D.; Mgr. Markéta Burešová (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Proměny genealogického bádání v posledních 20 letech v teorii i praxi
2.  
Mgr. Hanka Tlamsová (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Nejen koníček na důchod. Genealogie v 21. století
3.  
Pavel Hnízdil (Česká genealogická a heraldická společnost v Praze)
Rodopis kolem nás
4.  
Mgr. Vlastimil Stenzl; RNDr. Michaela Nekardová, Ph.D. (Oddělení genetických analýz, Kriminalistický ústav)
Genetika jako integrální součást historické a archeologické praxe
5.  
Mgr. et Bc. Martin Kotačka (Archiv Vysokého učení technického v Brně)
Využití genetické genealogie při bádání v předmatričním období
B-3 P07 III
Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu
Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu III

1.  
Mgr. Daniel Baránek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Mezi integrací a separací – židovské městské prostory v českých zemích 1848–1921
2.  
RNDr. Kateřina Čapková, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Studium dějin Židů na rozhraní vědních disciplín. Případ dějin Židů za komunismu
3.  
JUDr. et PhDr. René Petráš, PhD. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Právní historie a výzkumy moderních dějin Židů českých zemí
4.  
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Kanibalka Marie: zkáza Jeruzaléma a zavržení Židů v literatuře doby lucemburské
C-3 P17 III
Středoevropská města: samospráva, reprezentace, ideologie a městská historiografie
Středoevropská města: samospráva, reprezentace, ideologie a městská historiografie III

1.  
PhDr. Mgr. Martin Musílek, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
Odraz komunální politiky v předrevoluční Praze v druhém veršovaném překladu tzv. Dalimilovy kroniky
2.  
doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. (Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni)
Tíživá každodennost ve městech za třicetileté války a její dopady na městskou správu
3.  
Mgr. Petra Vokáčová, Ph.D. (Archiv hlavního města Prahy)
Pražská samospráva za pruské okupace 1866
D-3 P03 III
Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku
Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku III

1.  
PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Markéta Tereza Španělská v alegorické řeči slavnostních vjezdů roku 1666
2.  
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Dvůr na cestách. K fenoménu přesunů panovnického dvora v 17. a první polovině 18. století
3.  
doc. Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Malý, ale jednoduchý dvůr
4.  
Dr. phil. Markéta Králová (Institut für Musikwissenschaft, Universität Wien)
Centrum a periferie – slavnosti na českokrumlovském zámku v první čtvrtině 18. století a jejich vídeňský vzor
E-3 P39 III
Hospodářské dějiny v 21. století: směřování a vize oboru
Hospodářské dějiny v 21. století: směřování a vize oboru III

1.  
4.  
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.; Ing. Jan Mikeš, Ph.D. (Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze)
Ekonomické mezníky elektrotechniky a informatiky po roce 1945
F-3 P31 II
Cirkulace vědění v době studené války: vyhlídky a stanoviska
Cirkulace vědění v době studené války: vyhlídky a stanoviska II

1.  
Mgr. Doubravka Olšáková, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.)
Pugwash ve střední Evropě: limity a spolupráce českých a polských vědců za studené války
2.  
PhDr. Vojtěch Hájek (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Vývoj československých vrtulníků mezi východem a západem
3.  
Dr. Marcin Jarzabek (Historická fakulta, Jagellonská univerzita v Krakově)
Historie vědy a orální historie – autobiografický rozhovor a expertní rozhovor
4.  
Dr. phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
Zkušenost akademické mobility a vzájemné propojování znalostí
G-3 P04 III
Republikanismus jako tradice politického myšlení
Republikanismus jako tradice politického myšlení III

1.  
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Republikánské motivy v argumentaci radikálních demokratů
2.  
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Republikanismus v Latinské Americe jako odstrašující případ politického systému pro českou společnost v 19. století
3.  
Mgr. Jan Buráň (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Zapomenutá tradice středoevropského republikanismu: Peroutka case study
4.  
Mgr. Adéla Rádková, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
Republikanismus jako koncept pro výzkum utváření kolektivního vědomí za první republiky
I-3 P18 III
Pohraniční regiony českých zemí po roce 1945
Pohraniční regiony českých zemí po roce 1945 III

1.  
doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
České a polské Krkonoše pro roce 1945
2.  
Mgr. David Kovařík, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Zaniklá sídla jako fenomén českého pohraničí a jejich místo v historickém bádání
3.  
MPhil. Niklas Perzi, M.A. (Zentrum für historische Migrationsforschung, Institut für Geschichte des ländlichen Raums)
Obec, národ, socialismus a státní hranice: proměny v životních světech obyvatel „České Kanady“ po roce 1945
4.  
Mgr. Kateřina Vnoučková (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze)
Jihomoravské příhraniční regiony na přelomu 80. a 90. let v kontextu environmentálních dějin
L-3 P13 III
Environmentální diskursy české a slovenské historiografie: sociální aktéři a hnutí od národního obrození po Chartu 77
Environmentální diskursy české a slovenské historiografie: sociální aktéři a hnutí od národního obrození po Chartu 77 III

1.  
Dr. Pavla Šimková (Rachel Carson Center for Environment and Society, Ludwig-Maximilians-Universität München)
Příroda bez hranic? Dějiny přeshraniční ochrany přírody na Šumavě a v Bavorském lese
2.  
PhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
"Zlatá doba broučková" na Šumavě (1868–1877)
N-3 P08 III
Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu
Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu III

1.  
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
Rerepezentace práce v normalizační kinematografii
4.  
Mgr. Jakub Vrba (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Německojazyčná stranická historiografie DSAP a KSČ

Wednesday 21th Sep, 9.00 - 10.40

A-4 P22 I
Sociokulturní dějiny vědy, vědění a medicíny
Sociokulturní dějiny vědy, vědění a medicíny I

1.  
doc. Daniel Špelda, PhD. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Metodologické problémy sociální historie vědy
2.  
Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Magie, věda a historiografie vědy
3.  
Mgr. et Bc. Tereza Liepoldová; doc. Mgr. Daniela Tinková, PhD. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
„Medicína je sociální věda a politika není nic jiného než medicína ve velkém měřítku." Proces medikalizace, pojem „šílenství“ a „dějiny psychiatrie“ jako předmět kritické historické reflexe posledního půlstoletí
4.  
Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)
Možnosti vyžití nového materialismu při výzkumu dějin balneologie a lázeňství
B-4 P28 I
Dětství versus stáří. Socializace a sociální zabezpečení v poddanském prostředí raného novověku
Dětství versus stáří. Socializace a sociální zabezpečení v poddanském prostředí raného novověku I

2.  
Mgr. Věra Slováková, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Mezi prací a učením. Děti a dospívající na panství Slavkov u Brna v druhé polovině 18. století
3.  
Mgr. Hana Stoklasová, PhD. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)
Tridentská podoba biřmovacího ritu a jeho odraz v náboženské praxi v 17. a 18. století
C-4 P20 I
Hmotné kulturní dědictví jako historický pramen. Dokumentace, interpretace, prezentace
Hmotné kulturní dědictví jako historický pramen. Dokumentace, interpretace, prezentace I

1.  
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Architektonické motivy na středověkých pečetích
2.  
doc. Dr. Olga Fejtová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Raně novověká města pražská ve výzkumech dějin hmotné kultury – historie a perspektivy aplikace jednoho konceptu
3.  
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Hmotná kultura jako koncept výzkumu pozůstalostních pramenů českých měst v předbělohorské době
4.  
Mgr. Jana Baráková (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Hmotná kultura a domácnosti pražských obchodníků s plátnem v raném novověku
5.  
Mgr. Michal Horáček ( Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)
Fondy okresních úřadů (1850–1948) jako nevytěžený pramen k poznání historie staveb průmyslového dědictví u nás
D-4 P06 I
Šlechta v předmoderní a moderní době
Šlechta v předmoderní a moderní době I

1.  
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Modrá krev? Šlechta habsburské monarchie v dlouhém 19. století
3.  
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Transformace šlechty v severozápadním pohraničí Čech v 17. a 18. století - Ústecko
4.  
Mgr. Jan Bouška (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Aristokracie v proměňujícím se světě
5.  
Mgr. Jan Pavlíček, Ph.D. (Moravská zemská knihovna)
Severní Čechy v kontextu sasko-lauenburských a medicejských pověstí
E-4 P40 I
Hospodářské dějiny raného novověku – proměny akcentů, konceptů a paradigmat
Hospodářské dějiny raného novověku – proměny akcentů, konceptů a paradigmat I

1.  
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)
Místo ekonomiky českých zemí v kontextu raně novověké Evropy
2.  
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hlavního města Prahy; Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Centra, zázemí a periferie hospodářského života raně novověké společnosti v zemích české koruny
4.  
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Aktuální problémy a možnosti pramenného výzkumu hospodářských poměrů venkovského obyvatelstva v českých zemích v raném novověku
5.  
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D. DSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Výpověď starých obrazů: kulturní krajina reálná a ideální
F-4 P35 I
Aktuální přístupy k výzkumu dějin každodennosti diktatur 20. století
Aktuální přístupy k výzkumu dějin každodennosti diktatur 20. století I

1.  
PhDr. Kristýna Bernardová (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Okultisté proti nacismu? Role českých hermetiků v dějinách protektorátu Čechy a Morava
2.  
Mgr. Martin Pácha (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Vyjednávání náboženské plurality: Letniční hnutí v poststalinském Československu
3.  
Mgr. et Bc. Pavel Šinkovec (Ústav východoevropských dějin, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
Emancipující strana a diskriminující jednotlivci? Ambivalence komunistického projektu v 50. letech očima československých invalidů
G-4 P01 I
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii I

1.  
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Perspektivy a tendence výzkumu církevních dějin
2.  
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Perspektivy výzkumu moderních církevních dějin
3.  
prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Dějiny papežství jako žánr církevních dějin a jeho perspektivy
4.  
I-4 P24 I
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu?
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu? I
Publikační výstupy panelu:
Historie – Otázky – Problémy 2023 (15) 2: https://historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz/magazin/2023-15-2/

1.  
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Úloha historické edukace ve školním vzdělávání po roce 1989
2.  
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
O čom je vlastne dejepis?
3.  
PhDr. Milan Ducháček, PhD. (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci)
Úskalí a výhledy aktuální diskuze o revizi dějepisného RVP – expertní pohled zevnitř
4.  
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Proměny výuky dějepisu pohledem analýzy školních vzdělávacích programů
5.  
PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Problémy reflexe nejnovějších dějin v českých a slovenských středoškolských učebnicích dějepisu
K-4 P25 I
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy I
Publikační výstupy panelu:

KURZ, Michal. „Zapojíte se do diskuze?“ Uvažování o muzeích na stránkách českých muzejních periodik (1989–2021). Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2022, 60(2), 84–92. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2022.020. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/60-2/zapojite-se-do-diskuze-uvazovani-o-muzeich-na-strankach-ceskych-muzejnich-periodik-19892021

LHOTÁK, Jan. Malá muzea a akademické prostředí – poddaný služebník a přehlíživý feudál, anebo vztah s potenciálem plodného partnerství?. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2022, 60(2), 93–97. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2022.021. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/60-2/mala-muzea-a-akademicke-prostredi-poddany-sluzebnik-a-prehlizivy-feudal-anebo-vztah-s-potencialem-plodneho-partnerstvi

Harasimowicz, Marta: Mezi eposem a vzpomínkou,Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Praha, č. 2, 2023, s. 9-10.

Melichar, Bohumil - Arndt, Tereza: Jak vystavovat komunistický pohled na dějiny, Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Praha, č. 2, 2023, s. 13-14.

Sixta, Václav:  Pamětnická svědectví v expozicch, Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Praha, č. 2, 2023, s. 14-15.


2.  
PhDr. František Šebek (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)
Několik poznámek ke stavu muzeí v ČR z pohledu historických věd
3.  
L-4 P02 I
Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím
Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím I

1.  
PhDr. RNDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.)
Historické hodnoty kulturní krajiny
2.  
doc. Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Historická krajina jako otevřená kniha nebo tajná zpráva?
3.  
RNDr. Jiří Martínek, PhD. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Vytváření státních hranic (1918–1920) jako téma historické geografie
4.  
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., Ing. Jiří Krejčí (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze; České vysoké učení technické v Praze)
Mapa jako zrcadlo vývoje? Interaktivní mapa vývoje československé silniční sítě ve 20. století
N-4 P09 I
Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy
Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy I

1.  
Mgr. Lukáš Sláma (Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem (UJEP), Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie)
Potkali se u Jankova aneb aspekty porážky císařské armády v roce 1645
2.  
3.  
Mgr. Veronika Mezerová (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Černínové ve válce. Reflexe třicetileté války v korespondenci Černínů z Chudenic (40. léta 17. století)
4.  
Mgr. Václav Černý, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Zeměbranci na venkově za napoleonských válek. Panství Protivín (1808–1815)
O-4 P05 I
Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě
Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě I

1.  
Mgr. et Bc. Martina Bolom Kotari, Ph.D. a Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Broumovská klášterní knihovna v proměnách staletí a možnosti jejího výzkumu i zpracování na počátku 21. století
3.  
PhDr. Marek Brčák, Ph.D.; PhDr. Richard Šípek, Ph.D. (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy; Národní muzeum)
Knihovny kapucínských klášterů v českých zemích v raném novověku a možnosti jejich současného studia
5.  
Ing. Mgr. Ondřej Hnilica, Ph.D. (Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova; Historický ústav AV ČR v. v. i.)
Průzkum mobiliáře novoříšské knihovny jako prostor interdisciplinárního poznávání
S-4 P26 I
Obrat ke zvuku: „sound studies“ a nové možnosti historického bádání
Obrat ke zvuku: „sound studies“ a nové možnosti historického bádání I

1.  
doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Co si má historie počít se zvukem? Obrat ke zvuku nejen v moderních dějinách
2.  
Dr. phil. Markéta Králová (Institut für Musikwissenschaft, Universität Wien)
Klášter, město, zámek aneb Jak zněl Český Krumlov v raném novověku
U-4 P16 I
Displaced Persons jako fenomén i badatelská otázka
Displaced Persons jako fenomén i badatelská otázka I

Wednesday 21th Sep, 11.00 - 12.40

A-5 P22 II
Sociokulturní dějiny vědy, vědění a medicíny
Sociokulturní dějiny vědy, vědění a medicíny II

1.  
Mgr. Adam Radechovský, Ph.D. (1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Metodologické a pedagogické aspekty Jenka Václavova z Prahy (†1400) z jeho výkladu k Aristotelovu spisu O duši
2.  
Mgr. David Tomíček, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Transmise lékařského vědění v prostředí vernakulárních textů na příkladu česky psané tištěné produkce 16. a 17. století
3.  
Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, PhD. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Čtením ke zdraví? Medicínské knihy vzdělané barokní čtenářky Marie Ernestiny z Eggenbergu (1649–1719)
B-5 P28 II
Dětství versus stáří. Socializace a sociální zabezpečení v poddanském prostředí raného novověku
Dětství versus stáří. Socializace a sociální zabezpečení v poddanském prostředí raného novověku II

2.  
PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Výměnkáři a výměnkářky a proměny jejich zabezpečení v 16. až 18. století na příkladu panství Červená Řečice
3.  
Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)
Sociální zabezpečení osob v postproduktivním věku ve venkovském prostředí první poloviny 18. století
C-5 P20 II
Hmotné kulturní dědictví jako historický pramen. Dokumentace, interpretace, prezentace
Hmotné kulturní dědictví jako historický pramen. Dokumentace, interpretace, prezentace II

1.  
Mgr. Martin Zubík, Ph.D., Mgr. Jan Leibl (Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem)
Neštěmické kříže Franze Seicheho
2.  
Mgr. Miloš Krčmář (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Pomníky nejen v kameni
3.  
Mgr. PhDr. Petra Svobodová, PhD. (Muzeum romské kultury v Brně)
Funkcionalistická vila v Praze-Dejvicích sídlem Centra Romů a Sintů
4.  
Mgr. Marcela Šášinková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)
Ukradené dědictví očima 21. století
D-5 P06 II
Šlechta v předmoderní a moderní době
Šlechta v předmoderní a moderní době II

1.  
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)
Světy v deníku Melanie Metternich. Rodina, salon, politika
2.  
Mgr. Marcela Zemanová, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Šlechtic na odpočinku? Život hraběte Karla Chotka na zámku a panství Velké Březno
5.  
Mgr. Berenika Zemanová, Ph.D. (Divadelní ústav, Institut umění)
Aristokratkou proti proudu času: Ilka Lobkowiczová
E-5 P40 II
Hospodářské dějiny raného novověku – proměny akcentů, konceptů a paradigmat
Hospodářské dějiny raného novověku – proměny akcentů, konceptů a paradigmat II

1.  
PhDr. Zuzana Vlasáková, PhD. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)
Bádání o komorních panstvích jako „výzkumná laboratoř“ (nejen) hospodářských dějin
2.  
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Ženy v pozadí, či jako aktivní hospodářky? Podíl šlechtičen na správě raně novověkého velkostatku
4.  
Mgr. Martin Drozda, Ph.D. (Moravská zemská knihovna v Brně)
Raabizace na Moravě – význam, rozšíření a perspektivy výzkumu
5.  
prof. PhDr. Tomáš Knoz, PhD. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Zadání architektonického a uměleckého díla v raném novověku. Mezi hospodářskými dějinami a dějinami umění
F-5 P35 II
Aktuální přístupy k výzkumu dějin každodennosti diktatur 20. století
Aktuální přístupy k výzkumu dějin každodennosti diktatur 20. století II

1.  
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)
Správcem vlastní „agency“ napříč různými politickými režimy: Hugo Vavrečka v letech 1938–1952
2.  
Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D. (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita; Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Poválečný Zlín/Gottwaldov. Od výkladní skříně kapitalismu k výkladní skříni socialismu
3.  
Mgr. Šárka Rámišová (Národní muzeum; Fakulta tělovýchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze)
"Po práci na hřiště." Exkurz do života pracujícího sportovce
4.  
Mgr. Nikola Balaš, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Rituální úlitby marxismu-leninismu v československé etnografii a folkloristice 70. a 80. let
G-5 P01 II
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii II

1.  
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Církevní dějiny temného středověku ve světle moderního bádání
2.  
doc. PhDr. Václav Drška, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Církevní dějiny středověku: most a spojnice mezi českými a evropskými dějinami
3.  
Mgr. Věra Slavíková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Duchovní správce jako státní úředník? Postavení faráře v první polovině 19. století mezi církevní a státní správou
4.  
Mgr. Ema Šimková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Různé podoby mnišské chudoby v rajhradském klášteře v polovině 19. století
H-5 P29 I
Analýza sociálních sítí v historické perspektivě
Analýza sociálních sítí v historické perspektivě I

1.  
Mgr. Jan Škvrňák; Ph.D., dr Jeremi Ochab; Mgr. Michael Škvrňák (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Analýza sociálních sítí povstání kralevice Přemysla v letech 1248–1249
3.  
RNDr. Klára Hulíková, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Možnosti analýzy sociálních sítí pro studium a vizualizaci rodinných a sociálních vazeb historických elit
4.  
Mgr. Tomáš Korbel, PhD. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)
Analýza socioprofesních sítí českých architektů a stavitelů v 19. století
I-5 P24 II
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu?
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu? II
Publikační výstupy panelu:
Historie – Otázky – Problémy 2023 (15) 2: https://historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz/magazin/2023-15-2/

1.  
Mgr. Pavel Martinovský (Asociace učitelů dějepisu)
Pokud změníme pojetí výuky dějepisu, neměli bychom změnit i formy hodnocení?
2.  
Mgr. Vojtech Ripka, Ph.D. - PhDr. Pavla Sýkorová (Ústav pro studium totalitních režimů - Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Jak měřit historickou gramotnost? Nástroje k měření epistemických přesvědčení v dějepise
3.  
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
„Kdyby Heydrich přežil atentát…“ Kontrafaktuální dějiny v didaktice dějepisu
4.  
Mgr. Mikuláš Jančura, Ph.D.; Mgr. Katarína Lukáčová, PhD.; Mgr. Miriama Filčáková (Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Dejiny tvoríš Ty! Public history ako nástroj sprítomňovania minulosti
K-5 P25 II
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy II
Publikační výstupy panelu:

KURZ, Michal. „Zapojíte se do diskuze?“ Uvažování o muzeích na stránkách českých muzejních periodik (1989–2021). Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2022, 60(2), 84–92. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2022.020. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/60-2/zapojite-se-do-diskuze-uvazovani-o-muzeich-na-strankach-ceskych-muzejnich-periodik-19892021

LHOTÁK, Jan. Malá muzea a akademické prostředí – poddaný služebník a přehlíživý feudál, anebo vztah s potenciálem plodného partnerství?. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2022, 60(2), 93–97. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2022.021. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/60-2/mala-muzea-a-akademicke-prostredi-poddany-sluzebnik-a-prehlizivy-feudal-anebo-vztah-s-potencialem-plodneho-partnerstvi

Harasimowicz, Marta: Mezi eposem a vzpomínkou,Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Praha, č. 2, 2023, s. 9-10.

Melichar, Bohumil - Arndt, Tereza: Jak vystavovat komunistický pohled na dějiny, Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Praha, č. 2, 2023, s. 13-14.

Sixta, Václav:  Pamětnická svědectví v expozicch, Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Praha, č. 2, 2023, s. 14-15.


1.  
Mgr. Nina Wančová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Hry v muzejní expozici
2.  
PhDr. Jiří Neminář (Muzeum Hlučínska)
Virtuální realita a její využití v muzeu
3.  
Mgr. Petr Chlebec (Muzeum Novojičínska)
Internet nám krade duši? Formy a cíle Muzea v síti
L-5 P02 II
Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím
Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím II

1.  
doc. PhDr. Jana Votjíšková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Historickogeografické determinanty středověkého a raně novověkého vývoje královských měst v Čechách: metodický koncept
2.  
RNDr. Mgr. Tomas Burda, Ph.D. (Historický ústav AV ČR v. v. i.; Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové)
Vývoj správy na rekonstrukčních mapách – příklad věnných měst českých královen
4.  
doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Multioborové zpracování historie územní části malého města: zdroje, metody, analýzy, příklady
N-5 P09 II
Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy
Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy II

1.  
doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Mobilita vojáků z venkovského prostředí (panství Třeboň, 1780–1830)
2.  
doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)
Studium vojenské každodennosti v dlouhém 19. století
3.  
Mgr. Bc. Vojtěch Kessler, Ph.D.; Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
"Postup probíhal zrychleným krokem." Čas a prostor v představách účastníků prusko-rakouské války
4.  
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Armáda a opožděná industrializace českého obuvnictví
O-5 P05 II
Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě
Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě II

1.  
Mgr. Jiří Just, Th.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Knižní kultura jednoty bratrské a možnosti jejího výzkumu
2.  
Mgr. Bořek Neškudla, Ph.D. (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
Knižní sbírky pražských arcibiskupů ve Strahovské knihovně
3.  
Mgr. Tomáš Bárta Pražák (Katolická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze; Národní muzeum)
Písemná pozůstalost šestého litoměřického biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna
4.  
Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.; Mgr. Věra Slavíková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Od soukromých biblioték farářů ke knihovnám pro farníky
5.  
Mgr. Jan Pavlíček, Ph.D. (Moravská zemská knihovna)
Jacopo Riguccio Galluzzi – jazyk jako propaganda
S-5 P26 II
Obrat ke zvuku: „sound studies“ a nové možnosti historického bádání
Obrat ke zvuku: „sound studies“ a nové možnosti historického bádání II

1.  
Dr. phil. Anna Kvíčalová, M.A. (Centrum pro teoretická studia, Karlova Univerzita v Praze)
Psychoakustika v české vědě 19. století: nitrolebeční zvuky a prostorové slyšení v Purkyňových akustických experimentech
3.  
Mgr. et Bc. Pavel Šinkovec (Ústav východoevropských dějin, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
„Motykou proti traktoru“: střet zastánců znakového jazyka a oralistů na počátku 50. let v Československu
U-5 P16 II
Displaced Persons jako fenomén i badatelská otázka
Displaced Persons jako fenomén i badatelská otázka II

1.  
MPhil. Niklas Perzi, M.A. (Zentrum für historische Migrationsforschung, Institut für Geschichte des ländlichen Raums)
Příchod, repatriace, setrvání Displaced Persons v Rakousku 1945/46
2.  
Michal Korhel, M.A. (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Kto sa smie stať československým občanom? Repatriácia detí po Druhej svetovej vojne
3.  
Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Výtvarní umělci na hranicích „meziprostoru“. Umělecká emigrace ve Velké Británii během druhé světové války
4.  
Mgr. Ondřej Valchař (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)
Chápání domova v souvislosti s problematikou vysídlení na Broumovsku

Wednesday 21th Sep, 14.00 - 15.40

A-6 P22 III
Sociokulturní dějiny vědy, vědění a medicíny
Sociokulturní dějiny vědy, vědění a medicíny III

1.  
MUDr. Jan Hrudka, Ph.D. (3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Nádory v dějinném a kulturním kontextu v novověku
2.  
Mgr. Darina Martykánová, Ph.D. (Departamento de Historia contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid)
Mužnost a lékařská profese v 19. století
4.  
Mgr. Jan Musil, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Biotypologie a eubiotika: neznámé příklady modernistických vědeckých programů sociální transformace meziválečného Československa
B-6 P10 I
Stát, společnost a osvícenství
Stát, společnost a osvícenství I
Publikační výstupy panelu:

Cornova: revue České společnosti pro výzkum 18. století (cas.cz) (Příspěvky V. Smyčky, H. Fořtové, J. Hušky a J. Stanovského)


1.  
doc. Mgr. Daniela Tinková, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Osvícenství a „archeologie modernity“
2.  
doc. Dr. phil. Pavel Himl (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)
Myslet osvícenství bez národa?
3.  
PhDr. Hana Fořtová, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
Role veřejného mínění při utváření občanské společnosti podle J.-J. Rousseaua
4.  
Mgr. Václav Smyčka, Ph.D. et Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Měšťan, občan nebo člověk? Sémantické pole "Bürger" a vznik moderní subjektivity
C-6 P20 III
Hmotné kulturní dědictví jako historický pramen. Dokumentace, interpretace, prezentace
Hmotné kulturní dědictví jako historický pramen. Dokumentace, interpretace, prezentace III

1.  
Mgr. et Mgr. Jan Konůpek, Ph.D. (Národní památkový ústav, ÚOP v Lokti)
HISTORICKÁ STAVBA JAKO DOKUMENT A MONUMENT
3.  
Mgr. Sylva Bucherová (Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži)
Moderní technologie v prezentaci památek
4.  
Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D. - Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Premonstrátská kanonie v Teplé jako prostor poznání i objekt zkoumání účastníků netradičního semináře
D-6 P06 III
Šlechta v předmoderní a moderní době
Šlechta v předmoderní a moderní době III

1.  
prof. PhDr. Václav Horčička, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Albert Maria Lamoral von Thurn und Taxis a čsl. pozemková reforma
2.  
Mgr. Jan Zumr, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů)
Modrá krev v SS. Příspěvek k postoji šlechty k nacionálnímu socialismu
3.  
Mgr. Ludmila Lambeinová, Ph.D. (Státní oblastní archiv v Litoměřicích)
Hraběnka Therese Kerssenbrocková a její bratři ve 20. století
4.  
Mgr. Lenka Hrdinová (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Šlechtická válečná každodennost pohledem Marie Markéty Podstatzké-Lichtensteinové a Kamily Kinské
E-6 P40 III
Hospodářské dějiny raného novověku – proměny akcentů, konceptů a paradigmat
Hospodářské dějiny raného novověku – proměny akcentů, konceptů a paradigmat III

2.  
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Litoměřice na rozcestí. Hospodářská proměna města za třicetileté války jako předobraz ekonomické provincionalizace královských měst
3.  
doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Hospodářské aspekty lokálních sporů na prahu novověku
4.  
5.  
PhDr. Roman Zaoral (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)
Reálné mzdy nádeníků a řemeslníků moravských královských měst (1540–1700) v komparativní perspektivě
F-6 P33 I
Československo, střední Evropa a globální studená válka: roviny, koncepty a současné přístupy
Československo, střední Evropa a globální studená válka: roviny, koncepty a současné přístupy I

1.  
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Role Československa v počátcích studené války prizmatem nových interpretačních přístupů
3.  
PhDr. Rosamund Johnston, Ph.D. (Research Center for the History of Transformations, Universität Wien)
Tankové město Martin jako domácí fronta v globální studené válce
4.  
Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Pražské mezinárodní organizace a studená válka
G-6 P01 III
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii III

1.  
Doc. PhDr. et Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.; Mgr. Petr Polehla, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Spojení církevních, kulturních a intelektuálních dějin 18. století: Ignatius Swieteczky OP a jeho cesta na Apeninský poloostrov roku 1777
2.  
Dr. phil. Markéta Králova (Institut für Musikwissenschaft, Universität Wien)
Barokní slavnosti a jejich hudba očima českokrumlovského minoritského představeného
3.  
Mgr. Tomáš Bárta Pražák (Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Národní muzeum)
Barokní humanista-kazatel Emanuel Arnošt z Valdštejna při Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze
4.  
PhDr. Michal Pehr, PhD.; Stanislava Vodičková, DiS. (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Katolická církev a komunismus. Příspěvek k poznání kolaboračních aktivit části katolické církve v době poúnorového Československa
H-6 P29 II
Analýza sociálních sítí v historické perspektivě
Analýza sociálních sítí v historické perspektivě II

1.  
PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Sociální sítě a hierarchie ve venkovském prostoru 19. století na základě studia kmotrovských vazeb
2.  
Mgr. Kristýna Blechová (Národní muzeum; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Sociální kapitál v kontextu kmotrovských vazeb
3.  
Mgr. Věra Slováková, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Sňatky z rozumu? Nevěsty českých úředníků v druhé polovině 19. století
4.  
Mgr. Eva Grisová (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Vídeňské nevěsty – příklad emigrace dívek a žen z židovských obcí jihozápadní Moravy ve druhé polovině 19. století
I-6 P24 III
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu?
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu? III
Publikační výstupy panelu:
Historie – Otázky – Problémy 2023 (15) 2: https://historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz/magazin/2023-15-2/

1.  
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
Učitelé a badatelsky orientovaná výuka – úvod do problému
2.  
Mgr. Martin Toulec (Gymnázium Jaroslava Seiferta, Praha 9)
Problémy hodnocení badatelské výuky
3.  
Mgr. Martin Vonášek (Gymnázium Hladnov, Ostrava)
Badatelská výuka v každé hodině?
4.  
Mgr. Adéla Hufová (Základní škola Dubí)
Úskalí badatelské výuky
5.  
Mgr. Lenka Řezáčová (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov)
Badatelsky pojatá výuka vede žáky k přemýšlení a k diskutování
6.  
Bc. Pavel Žalský (Základní škola Karla Klíče Hostinné)
Badatelská výuka dějepisu nejen v lavicích
K-6 P25 III
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy III
Publikační výstupy panelu:

KURZ, Michal. „Zapojíte se do diskuze?“ Uvažování o muzeích na stránkách českých muzejních periodik (1989–2021). Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2022, 60(2), 84–92. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2022.020. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/60-2/zapojite-se-do-diskuze-uvazovani-o-muzeich-na-strankach-ceskych-muzejnich-periodik-19892021

LHOTÁK, Jan. Malá muzea a akademické prostředí – poddaný služebník a přehlíživý feudál, anebo vztah s potenciálem plodného partnerství?. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2022, 60(2), 93–97. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2022.021. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/60-2/mala-muzea-a-akademicke-prostredi-poddany-sluzebnik-a-prehlizivy-feudal-anebo-vztah-s-potencialem-plodneho-partnerstvi

Harasimowicz, Marta: Mezi eposem a vzpomínkou,Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Praha, č. 2, 2023, s. 9-10.

Melichar, Bohumil - Arndt, Tereza: Jak vystavovat komunistický pohled na dějiny, Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Praha, č. 2, 2023, s. 13-14.

Sixta, Václav:  Pamětnická svědectví v expozicch, Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Praha, č. 2, 2023, s. 14-15.


1.  
Mgr. Marta Harasimowicz (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Mezi eposem a vzpomínkou: jak vyprávíme o soudobých dějinách v současných muzeích
2.  
Mgr. PhDr. Petra Svobodová, PhD.; Mgr. Dušan Slačka (Muzeum romské kultury v Brně)
Lety u Písku – paměť místa a místo paměti
3.  
Mgr. Václav Sixta, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů)
Historie na vlastní oči: pamětnická svědectví v expozicích soudobých dějin
4.  
Mgr. Bohumil Melichar; Mgr. Tereza Arndt (Ústav pro studium totalitních režimů)
Jak vystavovat komunistický pohled na dějiny?
L-6 P02 III
Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím
Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím III

2.  
Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.; prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita v Brně; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)
Historická klimatologie v ČR – současný výzkum a budoucí perspektivy
3.  
Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Věda a kulturní dědictví na příkladu historických vodohospodářských objektů
N-6 P09 III
Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy
Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy III

1.  
2.  
3.  
Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)
Vojenský re-enactment jako fenomén soudobých dějin: teoretické výzvy a výzkumné problémy
4.  
doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.; PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové; Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)
Quo vadis, česká historiografie vojenství?
O-6 P05 III
Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě
Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě III

1.  
PhDr. Lenka Veselá, PhD.; doc. Jindřich Marek, Ph.D. (Knihovna AV ČR, v. v. i.; Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Rukopisy v knihovnách rudolfinské doby
2.  
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Rukopisné záznamy v tiscích a rukopisy v historických knihovnách
3.  
PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Osudy klášterních knihoven v josefínské době
4.  
Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D. (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
Skrytí knihomilové. Osobní knihovny premonstrátů na přelomu 18. a 19. století
5.  
Mgr. Eva Richtrová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Klášterní knihovny ponechané v roce 1950 in situ
S-6 P26 III
Obrat ke zvuku: „sound studies“ a nové možnosti historického bádání
Obrat ke zvuku: „sound studies“ a nové možnosti historického bádání III

1.  
doc. PhDr. Eva Vičarová (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Role hudby a zvuku v českých hudebních událostech připomínajících holokaust a druhou světovou válku (1990–2020)
2.  
doc. Mgr. Marcin Filipowicz, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Paměť zvuků druhé světové války v současné české próze
3.  
Dr. phil. Tomáš Pavlíček (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
Akustický náboj ve vypravování vědců, znovu písemně zamřížovaný. Nová výzva pro orální dějiny?
U-6 P16 III
Displaced Persons jako fenomén i badatelská otázka
Displaced Persons jako fenomén i badatelská otázka III

2.  
M.A. Helen Kaufmann (Pädagogische Hochschule St. Gallen)
The Train to Freedom – a Czech-Swiss-German research and public history project
3.  
doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze)
Napříč Středomořím: španělští Židé z Řecka a jejich návrat z Bergen-Belsenu

Wednesday 21th Sep, 16.00 -17.40

B-7 P10 II
Stát, společnost a osvícenství
Stát, společnost a osvícenství II
Publikační výstupy panelu:

Cornova: revue České společnosti pro výzkum 18. století (cas.cz) (Příspěvky V. Smyčky, H. Fořtové, J. Hušky a J. Stanovského)


1.  
doc. Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Centrum a periferie, jak je "stvořila" josefínská a předbřeznová doba: v zemi a v kraji – v zámku a v podzámčí – v městě a na panství
2.  
Mgr. et Mgr. Jaroslav Stanovský, Ph.D. (Moravská zemská knihovna v Brně)
Osvícenství, zemský patriotismus a moravská identita v 18. století
3.  
PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D. (Židovské muzeum v Praze)
Osvícenský absolutismus a Židé v českých zemích: limity josefinské tolerance
F-7 P33 II
Československo, střední Evropa a globální studená válka: roviny, koncepty a současné přístupy
Československo, střední Evropa a globální studená válka: roviny, koncepty a současné přístupy II

1.  
PhDr. Jan Koura, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Nové perspektivy výzkumu vztahů mezi Československem a třetím světem v období studené války
2.  
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze)
Střední Evropa ve studené válce: pohled z Moskvy
3.  
PhDr. Barbora Menclová (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze)
Přínos pamětníků pro výzkum československé zahraniční politiky vůči globálnímu jihu za studené války
4.  
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Československé globální détente na příkladu vztahů s Kanadou
G-7 P01 IV
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii IV.

1.  
doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Jmenování biskupů v Československu v první polovině 20. století pohledem diplomacie Svatého stolce
2.  
ThDr. Pavel Helan, Th.D. (Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Výzvy vatikánských archivů pro studium vztahů Svatého stolce a území "Československa" v období pontifikátu Pia XII.
3.  
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Možnosti, limity a výzvy náboženského života v 80. letech 20. století (na příkladu jižní Moravy)
H-7 P29 III
Analýza sociálních sítí v historické perspektivě
Analýza sociálních sítí v historické perspektivě III

I-7 P24 IV
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu?
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu? IV.
Publikační výstupy panelu:
Historie – Otázky – Problémy 2023 (15) 2: https://historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz/magazin/2023-15-2/

1.  
Mgr. PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
Starší dějiny moderně na Facebooku: analýza dějepisné komunity
2.  
Mgr. Petr Sedlák, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
Učící se komunity jako příležitost pro další vzdělávání učitelů dějepisu?
3.  
doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. (Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni)
Orální pramen a metoda badatelské výuky dějepisu
K-7 P25 IV
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy IV.
Publikační výstupy panelu:

KURZ, Michal. „Zapojíte se do diskuze?“ Uvažování o muzeích na stránkách českých muzejních periodik (1989–2021). Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2022, 60(2), 84–92. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2022.020. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/60-2/zapojite-se-do-diskuze-uvazovani-o-muzeich-na-strankach-ceskych-muzejnich-periodik-19892021

LHOTÁK, Jan. Malá muzea a akademické prostředí – poddaný služebník a přehlíživý feudál, anebo vztah s potenciálem plodného partnerství?. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2022, 60(2), 93–97. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2022.021. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/60-2/mala-muzea-a-akademicke-prostredi-poddany-sluzebnik-a-prehlizivy-feudal-anebo-vztah-s-potencialem-plodneho-partnerstvi

Harasimowicz, Marta: Mezi eposem a vzpomínkou,Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Praha, č. 2, 2023, s. 9-10.

Melichar, Bohumil - Arndt, Tereza: Jak vystavovat komunistický pohled na dějiny, Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Praha, č. 2, 2023, s. 13-14.

Sixta, Václav:  Pamětnická svědectví v expozicch, Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Praha, č. 2, 2023, s. 14-15.


1.  
Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Náprstkovo muzeum aneb Muzeum východních kultur
3.  
Mgr. Zuzana Schierová (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Hrdličkovo muzeum člověka)
Muzeum člověka
4.  
PhDr. Klára Woitschová, PhD.; PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (Archiv národního muzea; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Národopisná výstava českoslovanská: disonantní dědictví?

Thursday 22th Sep, 8.00 - 9.40

B-8 P15 I
Proměny soudnictví v českých zemích od středověku po raný novověk
Proměny soudnictví v českých zemích od středověku po raný novověk I

1.  
PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D. (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Učený proces v listinách doby předhusitské
2.  
Veronika Ondrášková (Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Vybrané právní instituty v kanonickém procesu doby předhusitské
3.  
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. (Fakulta Právnická, Západočeská univerzita v Plzni)
Soudnictví na středověkém Chebsku
4.  
C-8 P14 I
Země Koruny české ve 14.–17. století: dosavadní bádání, budoucí výzvy a evropské kontexty
Země Koruny české ve 14.–17. století: dosavadní bádání, budoucí výzvy a evropské kontexty I

1.  
prof. Dr. Lenka Bobková, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Smysl a směr bádání o podobě České koruny
2.  
3.  
Mgr. Tereza Dufková (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Česká koruna v rukou Václava IV.
D-8 P12 I
Genderové světy v českém 20. století
Genderové světy v českém 20. století I

1.  
doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Proměny české političky první poloviny 20. století: ženství jako identita, stereotyp a performativní akt

1.  
PhDr. Michal Kopeček, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Neoliberalismus v postsocialismu: elementy tzv. liberálního konsenzu polistopadové éry
2.  
Mgr. Matej Ivančík, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
Dejiny demokracie po roku 1989 na Slovensku: potreba historizácie
3.  
M.A. Veronika Pehe, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Kulturně-historické přístupy ke zkoumání postsocialistické transformace
4.  
Mgr. Václav Rameš, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Postsocialismus jako epilog hospodářské samosprávy
5.  
Mgr. Luboš Studený (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Budování kapitalismu na socialistických základech
G-8 P19 I
Epidemie a společnost v dějinách
Epidemie a společnost v dějinách I

1.  
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. (1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy)
Historia magistra vitae: nedůvěra k protiepidemickým opatřením v raném novověku
2.  
PhDr. Marek Brčák, Ph.D.; PhDr. Jiří Wolf (Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy; Muzeum města Duchcov)
Kapucíni a jejich role za morových epidemií v českých zemích v raném novověku
K-8 P27 I
Do archivu? Děkuji, raději ne! Role archivů v historické vědě 21. století
Do archivu? Děkuji, raději ne! Role archivů v historické vědě 21. století I

2.  
Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
Badatelsky orientovaná výuka jako forma archivní edukace
3.  
PhDr. Tomáš Krákora, Mgr. Daniel Polakovič (Židovské muzeum v Praze)
Zpřístupňování hebrejských pramenů v digitalizované podobě. Současný stav – přínosy – problémy
4.  
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. (Národní archiv Praha)
Národní archivní portál jako nová brána do archivní sítě České republiky
L-8 P23 I
Etnohistorie mimoevropských kulturních skupin a reflexe kolonialismu
Etnohistorie mimoevropských kulturních skupin a reflexe kolonialismu I
Publikační výstupy panelu:

Lužný, Dušan (2021) Religious Memory in a Changing Society: The Case of India and Papua New Guinea. Changing Societies & Personalities, 5(1): 36–62. https://doi.org/10.15826/csp.2021.5.1.121

Melicharová, Tereza (2023) „Tu leží celá mumie dávného nebožtíka...“ Mumie a tsansy v Náprstkově muzeu optikou dekolonizace. Dějiny a současnost, 2(2023).


1.  
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.; doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.; prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Upřednostnit archivní dokumenty, nebo orální svědectví: etnohistorie skupiny Nungon, Papua Nová Guinea?
2.  
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.; doc. PhDr. Martin Soukup, PhD.; doc. PhDr, RNDr. Jan D. Bláha, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci; Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Destrukce a udržování náboženské paměti: komparace domů tambaram (Papua Nová Guinea) a chrámů Matky Indie (Indie)
3.  
doc. Martin Soukup, Ph.D. - doc. Jaroslav Jiřík, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Antropolog Leopold Jaroslav Pospíšil a papuánští Kapaukové v době přerodu holandské koloniální správy v indonéskou provincii

Thursday 22th Sep, 10.00 - 11.40

B-9 P15 II
Proměny soudnictví v českých zemích od středověku po raný novověk
Proměny soudnictví v českých zemích od středověku po raný novověk II

1.  
doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. (Fakulta Právnická, Západočeská univerzita v Plzni)
Civilní kanonický proces ve středověku
2.  
doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Knížecí spravedlnost. Soudnictví ve Valdštejnově Frýdlantském vévodství
3.  
JUDr. Mgr. Josef Vacek (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Specializace soudců apelačního soudu v poslední třetině 17. století
C-9 P14 II
Země Koruny české ve 14.–17. století: dosavadní bádání, budoucí výzvy a evropské kontexty
Země Koruny české ve 14.–17. století: dosavadní bádání, budoucí výzvy a evropské kontexty II

2.  
Mgr. David Radek, Ph.D. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)
Král jako soudce. Dlouhá cesta k vytvoření knížecího soudu (1498) ve slezských knížectvích
3.  
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Poslové, listy a informace na hranicích korunních zemí: Zhořelec jako komunikační centrum na sklonku 15. století
4.  
Mgr. Jan Boukal, Ph.D. (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy)
Formy komunikace mezi chebskou městskou radou a českou šlechtou v pozdním středověku
D-9 P12 II
Genderové světy v českém 20. století
Genderové světy v českém 20. století II

1.  
Dr. Brenner Christiane (Collegium Carolinum, Ludwigs-Maximilians-Universität, München)
Nová genderová spravedlnost? Prostituce před soudem v Československu v 50. letech 20. století
2.  
PhDr. Kristýna Bernardová (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Ženy, které pomáhaly budovat socialismus v Československu
3.  
PhDr. Radka Šustrová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Osvobozující socialismus? Pracující ženy v politikách a každodenní praxi za nacismu a komunismu

1.  
M.A. Veronika Pehe, Ph.D.; Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Formování střední třídy ve filmové a hudební produkci. Příspěvek ke kulturním dějinám postsocialismu
2.  
Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Ukázková rodina: genderování domova v Okresu na severu
4.  
Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D. (Národní muzeum)
Třetí česk(oslovensk)á diskotéková vlna
5.  
Mgr. Lucie Marková, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Role hudebních klubů v postsocialistické transformaci české alternativní rockové hudby
G-9 P19 II
Epidemie a společnost v dějinách
Epidemie a společnost v dějinách II

1.  
Mgr. Jiří Hadaš, MBA (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Dějiny očkování a epidemií prostřednictvím masových médií v 19. a na počátku 20. století
2.  
MUDr. Tereza Kopecká, PhD. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)
Návrat k normálu – realita, nebo přání? Dozvuky španělské chřipky v reálných datech
3.  
prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D (Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy)
Zlatá éra infekčních oddělení veřejných nemocnic v českých zemích na přelomu 19. a 20. století
K-9 P27 II
Do archivu? Děkuji, raději ne! Role archivů v historické vědě 21. století
Do archivu? Děkuji, raději ne! Role archivů v historické vědě 21. století II

1.  
PhDr. Michaela Žáková, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Role archivů v současné historické vědě optikou profesionální badatelky
2.  
doc. PhDr. Jaroslav Pažout, PhD. (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci)
Role archivů ve vědeckovýzkumné činnosti a popularizaci historie
3.  
Mgr. Eliška Hospasková (Státní oblastní archiv v Třeboni)
Nebojte se do archivu!
4.  
PhDr. Karel Řeháček, Ph.D. (Státní oblastní archiv v Plzni)
Do archivu? Ano, ale… výjimečně!
L-9 P23 II
Etnohistorie mimoevropských kulturních skupin a reflexe kolonialismu
Etnohistorie mimoevropských kulturních skupin a reflexe kolonialismu II
Publikační výstupy panelu:

Lužný, Dušan (2021) Religious Memory in a Changing Society: The Case of India and Papua New Guinea. Changing Societies & Personalities, 5(1): 36–62. https://doi.org/10.15826/csp.2021.5.1.121

Melicharová, Tereza (2023) „Tu leží celá mumie dávného nebožtíka...“ Mumie a tsansy v Náprstkově muzeu optikou dekolonizace. Dějiny a současnost, 2(2023).


1.  
PhDr. Tereza Hejzlarová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Fenomén prostituce v islámské kultuře Střední Asie v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století
3.  
Mgr. et Bc. Tereza Melicharova (Národní muzeum)
Mumie a tsantsy ve sbírkách Náprstkova muzea optikou kolonialismu

2.  
doc. Kamil Činátl, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů; Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Jak učit o komunismu?
3.  
4.  
doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Historizace státního socialismu a její (ne)užitečnost
No results found