FilterTuesday 20th Sep, 12.00 - 13.40

A-1 P04 I
Republikanismus jako tradice politického myšlení
Republikanismus jako tradice politického myšlení I
1.  
Mgr. Tomáš Halamka, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií)
Metodologické přístupy k výzkumu republikanismu
3.  
PhDr. Hana Fořtová, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Filozofický ústav)
Římská res publica jako model republikanismu v díle J.-J. Rousseaua
4.  
doc. Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav)
Bylo přirozené právo Christiana Wolffa republikánské?
B-1 P11 I
Intelektuální dějiny v českém akademickém výzkumu: tradice, problémy, výzvy
Intelektuální dějiny v českém akademickém výzkumu: tradice, problémy, výzvy I
1.  
Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D., Mgr. Václav Žůrek, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Filozofický ústav)
Rukopisná materialita v intelektuálních dějinách
3.  
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Filozofický ústav)
Koncepty a témata intelektuálních dějin raného novověku v českém kontextu
4.  
doc. PhDr. Jan Mervart, PhD./Mgr. Jiří Růžička, PhD. (AV ČR, v. v. i., Filozofický ústav)
Metodologické výzvy intelektuálních dějin 20. století: případ poststalinismu
C-1 P17 I
Středoevropská města: samospráva, reprezentace, ideologie a městská historiografie
Středoevropská města: samospráva, reprezentace, ideologie a městská historiografie I
1.  
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), ústav světových dějin)
Městské dějepisectví jako nástroj adaptace v kontextu modernizace středoevropské společnosti (1860–1900)
2.  
doc. Mgr. Dan Ryšavý, PhD. (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie)
Města, politici z povolání a bytová politika
3.  
PhDr. Marek Ďurčanský, PhD. (Univerzita Karlova, Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy)
Pražská univerzita a vzdělání elit českých měst v raném novověku. Kam jsme došli a kudy dál?
4.  
doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Univerzita Pardubice (UPa), Fakulta filozofická (FF UPa), ústav historických věd)
Politická komunikace v pozdně středověkých královských městech aneb Městské rady a jejich spojenci a rivalové
D-1 P03 I
Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku
Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku I
1.  
doc. PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D. (Historický ústav, v. v. i. Akademie věd ČR, Historický ústav AV ČR, Oddělení dějin středověku)
Role narativních pramenů při absenci dvorských řádů ve středověku (české země)
2.  
Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Husitské Muzeum v Táboře, Historické oddělení)
Yconomica Konráda z Megenberku – sociálně-etické pojednání o skladbě panovnických dvorů mezi ideálem a realitou
3.  
doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě (SU), Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav historických věd)
Potenciál účetních pramenů při studiu dvorského ceremoniálu a panovnické reprezentace (na příkladu Jagellonské dynastie)
G-1 P18 I
Pohraniční regiony českých zemí po roce 1945
Pohraniční regiony českých zemí po roce 1945 I
1.  
Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D. (Slezské zemské muzeum – Slezský ústav)
Východní Sudety jako pohraniční region – definování regionu a možnosti výzkumu
2.  
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (Slezské zemské muzeum – Slezský ústav)
Transformace českého Slezska 1945–1948: stav, perspektivy a úkoly výzkumu
3.  
JUDr. et PhDr. René Petráš, PhD. (Univerzita Karlova (UK), Právnická fakulta, Katedra právních dějin)
Právní otázky menšin v pohraničí českých zemí po roce 1945
4.  
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (Masarykova univerzita (MUNI), Filozofická fakulta (FF MU), Historický ústav)
Obrazy historie v regionálních identitách poválečného pohraničí. Zkušenosti z regionálních výzkumů
K-1 P39 I
Hospodářské dějiny v 21. století: směřování a vize oboru
Hospodářské dějiny v 21. století: směřování a vize oboru I
1.  
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.; Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.; PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin)
Moderní hospodářské dějiny v 21. století: směřování a vize oboru. Úvodní a shrnující slovo
2.  
doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D., prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (Univerzita Karlova (UK), Fakulta humanitních studií (FHS UK), Katedra historických věd)
Symbióza hospodářských a kulturních dějin
3.  
doc. PhDr. Martin Jemelka, PhD., PhDr. Ondřej Ševeček, PhD. (AV ČR, Masarykův ústav a Archiv a Filosofický ústav)
„Produktgeschichte“ v průsečíku hospodářských, sociálních a kulturních dějin
4.  
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. (Historický ústav SAV, v. v. i.)
Stav a perspektívy hospodárskych dejín v slovenskej historiografii
L-1 P13 I
Environmentální diskursy české a slovenské historiografie: sociální aktéři a hnutí od národního obrození po Chartu 77
Environmentální diskursy české a slovenské historiografie: sociální aktéři a hnutí od národního obrození po Chartu 77 I
1.  
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra občanské výchovy)
Environmentální téma v dějinách naší filozofie
2.  
Dr. Ivy Helman, Ph.D. (Univerzita Karlova, FHS, Gender Studies)
Ecofeminism and Czechoslovakia: Theory, Examples, and Suggestions for Contemporary Action
3.  
Mgr. Petr Vidomus, Ph.D. (Univerzita Karlova, Katedra sociologie)
Když sociolog zkoumá experty: zkušenosti z výzkumu českých klimaskeptiků
1.  
Mgr. Hubert Guzik, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury)
Socialistické budování, socialistické bourání
2.  
MA, MPhil Petr Roubal, PhD. (AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny)
Socialistická postmoderna. Panelová sídliště a urbanismus v druhé polovině 80. let
3.  
prof. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD. (Fakulta architektúry a dizajnu STU Bratislava)
Modernistické urbanisticko-architektonické koncepcie, postmodernistické korekcie a neoliberálne realizácie
4.  
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR)
Proměny sídlišť v českých městech po roce 1989 z perspektivy jejich obyvatel
5.  
N-1 P08 I
Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu
Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu I
1.  
Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D. (Německý historický ústav ve Varšavě, Pobočka v Praze)
Tovární špitály a zdravotní péče o dělníky ve střední Evropě, 1866–1914
2.  
Mgr. Jakub Raška (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Odbory, kolektivní smlouvy a socialistické hnutí v Předlitavsku (1890–1914)
3.  
PhDr. Ondřej Ševeček, PhD., doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Filozofický ústav)
Proměny obuvnictví v českých zemích v letech první světové války perspektivou Labour History
O-1 P07 I
Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu
Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu I
1.  
3.  
doc. Pavel Sládek, Ph.D. - PhDr. Milan Žonca (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
„Tak jednáme v Praze“: kultivace alternativních náboženskoprávních tradic v 17. století
4.  
Mgr. Pavel Kocman, PhD. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra Blízkého východu, Pražské centrum židovských studií)
Landjuden oder Landesjudenschaft? Zamyšlení nad funkčností termínu „venkovští Židé“ v raně novověkých českých zemích

Tuesday 20th Sep, 14.00 - 15.40

A-2 P04 II
Republikanismus jako tradice politického myšlení
Republikanismus jako tradice politického myšlení II
1.  
prof. PhDr. Kumpera Jan, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Fakulta pedagogická (FP ZČU), Katedra historie)
Anglický republikanismus 17. století. James Harrington a angličtí komeniáni
2.  
PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), Ústav germánských studií)
Jak číst chování republiky. Mír a odpor proti němu v nizozemských generálních stavech kolem 1648
3.  
doc. Zdeněk Beran, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové (UHK), Filozofická fakulta (FF UHK), Historický ústav)
Ideové zdroje středoevropského republikanismu: případ českých zemí v 15.–16. století
4.  
Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Filozofický ústav)
Prvky republikánské tradice v teoretické obhajobě stavovského povstání v českých zemích
B-2 P11 II
Intelektuální dějiny v českém akademickém výzkumu: tradice, problémy, výzvy
Intelektuální dějiny v českém akademickém výzkumu: tradice, problémy, výzvy II
1.  
Mgr. Pavel Soukup, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
Intelektuální dějiny v české medievistice: myšlení, rukopis a kánon
2.  
doc. Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (Filosofický ústav Akademie věd České republiky; Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy )
Intelektuální dějiny z okraje – rekonceptualizace a interdisciplinarizace
3.  
Kristina Andělová, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny)
Politické myšlení českého disentu. Pojmy a interpretace
4.  
Mgr. Karel Šima, Ph.D. (Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova)
Intelektuální dějiny 19. století
5.  
PhDr. Michal Kopeček, PhD. (AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny)
Dějiny moderního českého politického myšlení v transnacionální perspektivě
C-2 P17 II
Středoevropská města: samospráva, reprezentace, ideologie a městská historiografie
Středoevropská města: samospráva, reprezentace, ideologie a městská historiografie II
1.  
PhDr. Adéla Gjuričová, PhD. (AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny)
Ztraceno v paměti transformace: proč zkoumat městské samosprávy po roce 1989
2.  
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), Katedra pomocných věd historických a archivního studia)
Obecní samospráva po roce 1945: zavrhovaný koncept, který se dočkal oživení
3.  
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Masarykův ústav a Archiv)
Dělnické kolonie: tradice, perspektivy a (nevyužité) možnosti výzkumu
4.  
D-2 P03 II
Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku
Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku II
1.  
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Ceremoniál a symbolická komunikace v prostředí pozdně středověkých rezidenčních měst české šlechty
2.  
Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav)
Vladař a jeho dvůr v letákové publicistice 16. století
3.  
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav)
Zvíře v reprezentaci habsburských vladařů a jejich dvorů počátkem novověku
4.  
doc. Mgr. Pavel Marek, PhD. (Univerzita Pardubice (UPa), Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd)
Agenti, vyslanci a nunciové. Diplomaté na císařském dvoře doby předbělohorské
G-2 P18 II
Pohraniční regiony českých zemí po roce 1945
Pohraniční regiony českých zemí po roce 1945 II
1.  
Mgr. Ludmila Lambeinová, Ph.D. (Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní oblastní archiv v Litoměřicích)
Státní statky a jejich zaměstnanci jako obyvatelé pohraničních regionů. Příklad Státního statku Jablonec nad Nisou
2.  
Mgr. et Bc. Jindřich Zajíc, Ph.D. (Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace)
Bezpečnostní situace na Teplicku 1945–1948
3.  
Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy)
Nové Hrady v jižních Čechách pod taktovkou útvaru pohraniční stráže. Každodennost i svátečnost na Novohradsku v druhé polovině 20. století
4.  
Mgr. Dimitris Atanasiadis, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Šumperk)
Hospodářská integrita Jesenicka a Šumperska po odsunu Němců v letech 1945–1950
K-2 P39 II
Hospodářské dějiny v 21. století: směřování a vize oboru
Hospodářské dějiny v 21. století: směřování a vize oboru II
1.  
PhDr. Jan Hájek, CSc. (Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR - vědecký spolek)
Depersonifikovaná analýza – či sentimentální vyprávěnka? Mezi kleiómetrií a postmoderním příběhem
2.  
PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin)
Průmyslová špionáž, bezpečnost a konkurenceschopnost: hospodářské vyzvědačství během velké hospodářské krize v Československu
3.  
Mgr. Šárka Janotová, Ph.D. (Státní oblastní archiv v Praze, Státní oblastní archiv v Praze)
Nabídka versus poptávka. Možnosti a limity fondů podnikových archivů
4.  
doc. Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra ekonomických a manažerských studií)
SketchEngine a jiné kvantitativní nástroje v historickém výzkumu: příklad účetní terminologie
L-2 P13 II
Environmentální diskursy české a slovenské historiografie: sociální aktéři a hnutí od národního obrození po Chartu 77
Environmentální diskursy české a slovenské historiografie: sociální aktéři a hnutí od národního obrození po Chartu 77 II
1.  
Dr. Jana Piňosová (Serbski institut z.t. / Sorbisches Institut e.V. (Bautzen, SRN), Kulturne wědomosće)
Vnímání přírody a nutnosti její ochrany na přelomu 19. a 20. století v českých zemích
2.  
Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), Ústav světových dějin)
Projektování přírody v Česk(oslovensku) – kontinuity a změny
3.  
Mgr. Júlia Čížová (Slovenská akadémia vied, Historický ústav)
Environmentálne dejiny na Slovensku v kontexte sociálnych a intelektuálnych dejín
4.  
Mgr. Doubravka Olšáková, PhD. (AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny)
Diskuze a dokumenty Charty 77 k otázkám životního prostředí
M-2 P31 I
Cirkulace vědění v době studené války: vyhlídky a stanoviska
Cirkulace vědění v době studené války: vyhlídky a stanoviska I
1.  
PhDr. Mgr. Jan Jakub Surman (AV ČR, v. v. i., Masarykův ústav a Archiv)
Science Studies Eastern Style: From Naukoznawstwo to Naukoznavstvo and Back
2.  
Dr. phil. Frank Henschel (CAU Kiel, Abteilung für Geschichte Osteuropas)
Red Bowlby – Developmental Psychology in socialist Czechoslovakia and the System of Children's Homes
3.  
doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D. (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), Ústav českých dějin)
Ivan Petrovič Pavlov? Georges Canguilhem? Miloš Sovák! Československá socialistická defektologie a reprodukce (nejen) sovětského vědění
4.  
PhDr. Michaela Šmidrkalová, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Masarykův ústav a Archiv)
Československá praxeologie – obor, který neexistoval?
N-2 P08 II
Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu
Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu II
1.  
Mgr. Michael Polák (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin)
„Přestaň zalidňovat zemi, zastav matko plodnost svou!“ Gender a ženská otázka v anarchistickém hornickém hnutí před první světovou válkou
2.  
PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Masarykův ústav a Archiv)
Výskum náboženského života robotníctva 1890–1960, výzvy a limity
3.  
Mgr. Agáta Kravčíková, Ph.D. (Vojenský historický archiv)
Dělnické ochotnické divadlo perspektivou kulturálních studií
4.  
Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií)
Pionýři kapitalismu. Polští budovatelé Husákova ČSSR
O-2 P07 II
Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu
Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu II
1.  
Mgr. Marie Buňatová, Dr. Phil. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Mobilita Židů a její vliv na podobu finančního a obchodního trhu v raném novověku
2.  
Mgr. Kajetán Holeček (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Čeští Židé v Poznani v 16. století: obchodníci a exulanti
3.  
PhDr. Tomáš Krákora, Mgr. Daniel Polakovič (Židovské muzeum v Praze)
Edice pardonových knih. Nové výzvy nad nedokončeným projektem
4.  
doc. Dr. Ivana Ebelová, CSc. (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), Katedra pomocných věd historických a archivního studia)
Židé na pražské univerzitě (1781–1938). Možnosti a limity výzkumu
1.  
Kateřina Čapková, PhD. (AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny)
Zrod národního česko(slovenského) státu 1938–1952
2.  
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd, v. v. i., Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků)
Počátky byly v Londýně. Exil a příprava poválečné transformace Československa a jeho mezinárodního ukotvení
3.  
PhDr. Radka Šustrová, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin)
Národ a socialismus jako kritické uzly v politice a sociální praxi v českém 20. století
4.  
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem (UJEP), Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie)
Zapomenuté "Sudety"?
5.  
Mgr. Jakub Drábik, Ph.D. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Oddelenie novších dejín)
Miesto druhej svetovej vojny vo výklade dejín Československa v slovenskej historiografii
T-2 P21 I
Bída historie?! Genealogie, DNA a rodinná historie
Bída historie?! Genealogie, DNA a rodinná historie I
1.  
doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie)
Kolektivní paměť začíná v rodině: rodinná historie na pomezí paměťových studií, genealogie a public history
2.  
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie)
Více než genealogická schémata. Význam rekonstrukce rodinných vztahů pro historický výzkum
3.  
Mgr. Václav Černý, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav)
Genealogie metodou historickodemografickou. Přínosy a úskalí jejího uplatnění
4.  
Mgr. Bc. Vojtěch Kessler, Ph.D. - Mgr. Veronika Kršková (AV ČR, v. v. i., Historický ústav - Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin)
"Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek." Paměti, vzpomínky a rodinné kroniky jako média rodinné historie

Tuesday 20th Sep, 16.00 - 17.40

A-3 P04 III
Republikanismus jako tradice politického myšlení
Republikanismus jako tradice politického myšlení III
1.  
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. (AV ČR, v. v. i., Masarykův ústav a Archiv)
Republikánské motivy v argumentaci radikálních demokratů
2.  
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie)
Republikanismus v Latinské Americe jako odstrašující případ politického systému pro českou společnost v 19. století
3.  
Mgr. Jan Buráň (Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), Katedra Filozofie)
Zapomenutá tradice středoevropského republikanismu: Peroutka case study
4.  
Mgr. Adéla Rádková, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
Republikanismus jako koncept pro výzkum utváření kolektivního vědomí za první republiky
C-3 P17 III
Středoevropská města: samospráva, reprezentace, ideologie a městská historiografie
Středoevropská města: samospráva, reprezentace, ideologie a městská historiografie III
1.  
PhDr. Mgr. Martin Musílek, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Filozofický ústav)
Odraz komunální politiky v předrevoluční Praze v druhém veršovaném překladu tzv. Dalimilovy kroniky
2.  
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě (SU), Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, ústav historických věd)
„Purkmistra a radu města Opavy viním...“ Spory města Opavy v opavské knize roků z let 1574–1598
3.  
doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Fakulta pedagogická (FP ZČU), Katedra historie)
Tíživá každodennost ve městech za třicetileté války a její dopady na městskou správu
4.  
Mgr. Petra Vokáčová, Ph.D. (Archiv hlavního města Prahy)
Pražská samospráva za pruské okupace 1866
D-3 P03 III
Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku
Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku III
1.  
PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav)
Markéta Tereza Španělská v alegorické řeči slavnostních vjezdů roku 1666
2.  
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Dvůr na cestách. K fenoménu přesunů panovnického dvora v 17. a první polovině 18. století
3.  
doc. Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav)
Malý, ale jednoduchý dvůr
4.  
Dr. phil. Markéta Králová (Institut für Musikwissenschaft, Universität Wien)
Centrum a periferie – slavnosti na českokrumlovském zámku v první čtvrtině 18. století a jejich vídeňský vzor
G-3 P18 III
Pohraniční regiony českých zemí po roce 1945
Pohraniční regiony českých zemí po roce 1945 III
1.  
doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
České a polské Krkonoše pro roce 1945
2.  
Mgr. David Kovařík, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny)
Zaniklá sídla jako fenomén českého pohraničí a jejich místo v historickém bádání
3.  
MPhil. Niklas Perzi, M.A. (Institut für Geschichte des ländlichen Raums, Zentrum für historische Migrationsforschung )
Obec, národ, socialismus a státní hranice: proměny v životních světech obyvatel „České Kanady“ po roce 1945
4.  
Mgr. Kateřina Vnoučková (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra německých a rakouských studií)
Jihomoravské příhraniční regiony na přelomu 80. a 90. let v kontextu environmentálních dějin
K-3 P39 III
Hospodářské dějiny v 21. století: směřování a vize oboru
Hospodářské dějiny v 21. století: směřování a vize oboru III
1.  
Mgr. David Hamr (České vysoké učení technické v Praze (ČVUT))
Hledání badatelských cest k uplatnění kalibru LIP R 25 ve výrobě Chronotechny 1945–1958
2.  
Mgr. Michal Ďurčo, Ph.D. (Slovenská akadémia vied, Historický ústav v.v.i.)
Všetko v appke? Možnosti výskumu, prezentácia výsledkov vo verejnom priestore. Príklady z oblasti dejín dopravy
4.  
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc./ Ing. Jan Mikeš, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická)
Ekonomické mezníky elektrotechniky a informatiky po roce 1945
L-3 P13 III
Environmentální diskursy české a slovenské historiografie: sociální aktéři a hnutí od národního obrození po Chartu 77
Environmentální diskursy české a slovenské historiografie: sociální aktéři a hnutí od národního obrození po Chartu 77 III
1.  
Dr. Pavla Šimková (Ludwig-Maximilians-Universität München, Rachel Carson Center for Environment and Society)
Příroda bez hranic? Dějiny přeshraniční ochrany přírody na Šumavě a v Bavorském lese
2.  
PhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Masarykův ústav a Archiv)
"Zlatá doba broučková" na Šumavě (1868–1877)
M-3 P31 II
Cirkulace vědění v době studené války: vyhlídky a stanoviska
Cirkulace vědění v době studené války: vyhlídky a stanoviska II
1.  
Mgr. Doubravka Olšáková, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.)
Pugwash ve střední Evropě: limity a spolupráce českých a polských vědců za studené války
2.  
PhDr. Vojtěch Hájek (Univerzita Karlova (UK), Pedagogická fakulta (PF UK), Katedra dějin a didaktiky dějepisu)
Vývoj československých vrtulníků mezi východem a západem
3.  
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
České slovanství v zrcadle osobnostních vztahů studenoválečného konfliktu. Příklad Josefa Macůrka
4.  
Dr. Marcin Jarzabek (Jagellonská univerzita, Historická fakulta)
Historie vědy a orální historie – autobiografický rozhovor a expertní rozhovor
5.  
Dr. phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, IH PAN)
Zkušenost akademické mobility a vzájemné propojování znalostí
N-3 P08 III
Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu
Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu III
1.  
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Odbor výzkumu a vzdělávání)
Rerepezentace práce v normalizační kinematografii
3.  
Mgr. Bohumil Melichar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin)
Světy osvobozené práce? Obrazy sovětské a americké praxe, filozofie a etiky práce v českém meziválečném levicovém mediálním prostoru
4.  
Mgr. Jakub Vrba (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociáních dějin)
Německojazyčná stranická historiografie DSAP a KSČ
O-3 P07 III
Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu
Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu III
1.  
Mgr. Daniel Baránek, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Mezi integrací a separací – židovské městské prostory v českých zemích 1848–1921
2.  
RNDr. Kateřina Čapková, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny)
Studium dějin Židů na rozhraní vědních disciplín. Případ dějin Židů za komunismu
3.  
JUDr. et PhDr. René Petráš, PhD. (Univerzita Karlova (UK), Právnická fakulta, Katedra právních dějin)
Právní historie a výzkumy moderních dějin Židů českých zemí
4.  
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Centrum judaistických studií)
Kanibalka Marie: zkáza Jeruzaléma a zavržení Židů v literatuře doby lucemburské
T-3 P21 II
Bída historie?! Genealogie, DNA a rodinná historie
Bída historie?! Genealogie, DNA a rodinná historie II
1.  
Mgr. et Bc. Martina Bolom Kotari, Ph.D. a Mgr. Markéta Burešová (Univerzita Hradec Králové (UHK), Filozofická fakulta (FF UHK), Katedra pomocných věd historických a archivnictví)
Proměny genealogického bádání v posledních 20 letech v teorii i praxi
2.  
Mgr. Hanka Tlamsová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav)
Nejen koníček na důchod. Genealogie v 21. století
3.  
Pavel Hnízdil (Česká genealogická a heraldická společnost v Praze)
Rodopis kolem nás
4.  
Mgr. Vlastimil Stenzl; RNDr. Michaela Nekardová, Ph.D. (Kriminalistický ústav, oddělení genetických analýz)
Genetika jako integrální součást historické a archeologické praxe
5.  
Mgr. et Bc. Martin Kotačka (Archiv Vysokého učení technického v Brně)
Využití genetické genealogie při bádání v předmatričním období

Wednesday 21th Sep, 9.00 - 10.40

A-4 P05 I
Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě
Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě I
1.  
Mgr. et Bc. Martina Bolom Kotari, Ph.D. a Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové (UHK), Filozofická fakulta (FF UHK), Katedra pomocných věd historických a archivnictví)
Broumovská klášterní knihovna v proměnách staletí a možnosti jejího výzkumu i zpracování na počátku 21. století
2.  
3.  
PhDr. Marek Brčák, Ph.D.; PhDr. Richard Šípek, Ph.D. (Univerzita Karlova, Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy; Národní Muzeum, Oddělení rukopusů a starých tisků)
Knihovny kapucínských klášterů v českých zemích v raném novověku a možnosti jejich současného studia
5.  
Ing. Mgr. Ondřej Hnilica, Ph.D. (Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Historický ústav AV ČR v.v.i.)
Průzkum mobiliáře novoříšské knihovny jako prostor interdisciplinárního poznávání
B-4 P20 I
Hmotné kulturní dědictví jako historický pramen. Dokumentace, interpretace, prezentace
Hmotné kulturní dědictví jako historický pramen. Dokumentace, interpretace, prezentace I
1.  
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (Masarykova univerzita (MUNI), Filozofická fakulta (FF MU), ústav pomocných věd historických a archivnictví - Regesta Imperii, pobočka Brno - Listiny císaře Zikmunda)
Architektonické motivy na středověkých pečetích
2.  
doc. Dr. Olga Fejtová, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra archivnictví a pomocných věd historických)
Raně novověká města pražská ve výzkumech dějin hmotné kultury – historie a perspektivy aplikace jednoho konceptu
3.  
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie)
Hmotná kultura jako koncept výzkumu pozůstalostních pramenů českých měst v předbělohorské době
4.  
Mgr. Jana Baráková (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie)
Hmotná kultura a domácnosti pražských obchodníků s plátnem v raném novověku
5.  
Mgr. Michal Horáček (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb)
Fondy okresních úřadů (1850–1948) jako nevytěžený pramen k poznání historie staveb průmyslového dědictví u nás
C-4 P28 I
Dětství versus stáří. Socializace a sociální zabezpečení v poddanském prostředí raného novověku
Dětství versus stáří. Socializace a sociální zabezpečení v poddanském prostředí raného novověku I
2.  
Mgr. Věra Slováková, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie)
Mezi prací a učením. Děti a dospívající na panství Slavkov u Brna v druhé polovině 18. století
3.  
Mgr. Hana Stoklasová, PhD. (Univerzita Pardubice (UPa), Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd)
Tridentská podoba biřmovacího ritu a jeho odraz v náboženské praxi v 17. a 18. století
D-4 P06 I
Šlechta v předmoderní a moderní době
Šlechta v předmoderní a moderní době I
1.  
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Modrá krev? Šlechta habsburské monarchie v dlouhém 19. století
2.  
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. (Ostravská univerzita (OU), Filozofická fakulta (FF OU), Katedra historie)
Mezi identitou, loajalitou, regionalismem a kosmopolitismem. Šlechta v rakouském/českém Slezsku mezi léty 1740 a 1945. Stav a perspektivy bádání
3.  
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie)
Transformace šlechty v severozápadním pohraničí Čech v 17. a 18. století - Ústecko
4.  
Mgr. Jan Bouška (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), ústav českých dějin)
Aristokracie v proměňujícím se světě
5.  
Mgr. Jan Pavlíček, Ph.D. (Moravská zemská knihovna, Odbor rukopisů a starých tisků)
Severní Čechy v kontextu sasko-lauenburských a medicejských pověstí
G-4 P01 I
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii I
1.  
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), ústav světových dějin)
Perspektivy a tendence výzkumu církevních dějin
2.  
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Perspektivy výzkumu moderních církevních dějin
3.  
prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Katedra kulturních a náboženských studií)
Dějiny papežství jako žánr církevních dějin a jeho perspektivy
4.  
Mgr. Eva Richtrová, Ph.D. (Masarykova univerzita (MUNI), Filozofická fakulta, Seminář dějin umění)
Moderní historiografie katolických řeholních řádů a kongregací – dějiny 20. století ve století 21. Stav a perspektivy
H-4 P25 I
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy I
2.  
PhDr. František Šebek (Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd)
Několik poznámek ke stavu muzeí v ČR z pohledu historických věd
3.  
Karolína Bukovská, M.A. (MUSEum+, státní příspěvková organizace, Odborné oddělení)
Muzeum bez sbírek?! Nová role muzeí a diskuze o jejich definici
4.  
PhDr. Jan Lhoták, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Fakulta filozofická (FF ZČU), Katedra historických věd)
Malá muzea a akademické prostředí – poddaný služebník a přehlíživý feudál, anebo vztah s potenciálem plodného partnerství?
I-4 P24 I
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu?
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu? I
1.  
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Úloha historické edukace ve školním vzdělávání po roce 1989
2.  
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta)
O čom je vlastne dejepis?
3.  
PhDr. Milan Ducháček, PhD. (Technická univerzita v Liberci (TUL), Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra historie)
Úskalí a výhledy aktuální diskuze o revizi dějepisného RVP – expertní pohled zevnitř
4.  
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (Masarykova univerzita (MUNI), Katedra historie, Pedagogická fakulta (PF MU))
Proměny výuky dějepisu pohledem analýzy školních vzdělávacích programů
5.  
PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, katedra společenských věd)
Problémy reflexe nejnovějších dějin v českých a slovenských středoškolských učebnicích dějepisu
K-4 P40 I
Hospodářské dějiny raného novověku – proměny akcentů, konceptů a paradigmat
Hospodářské dějiny raného novověku – proměny akcentů, konceptů a paradigmat I
1.  
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Univerzita Pardubice (UPa), Fakulta filozofická (FF UPa), ústav historických věd)
Místo ekonomiky českých zemí v kontextu raně novověké Evropy
2.  
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hlavního města Prahy; katedra PVHA Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem)
Centra, zázemí a periferie hospodářského života raně novověké společnosti v zemích české koruny
4.  
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem (UJEP), Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie)
Aktuální problémy a možnosti pramenného výzkumu hospodářských poměrů venkovského obyvatelstva v českých zemích v raném novověku
5.  
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D. DSc. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Výpověď starých obrazů: kulturní krajina reálná a ideální
L-4 P02 I
Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím
Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím I
1.  
PhDr. RNDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.)
Historické hodnoty kulturní krajiny
2.  
doc. Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), ústav archivnictví a pomocných věd historických)
Historická krajina jako otevřená kniha nebo tajná zpráva?
3.  
RNDr. Jiří Martínek, PhD. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Vytváření státních hranic (1918–1920) jako téma historické geografie
4.  
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., Ing. Jiří Krejčí (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin/ ČVUT)
Mapa jako zrcadlo vývoje? Interaktivní mapa vývoje československé silniční sítě ve 20. století
M-4 P35 I
Aktuální přístupy k výzkumu dějin každodennosti diktatur 20. století
Aktuální přístupy k výzkumu dějin každodennosti diktatur 20. století I
1.  
PhDr. Kristýna Bernardová (Univerzita Karlova (UK), Pedagogická fakulta (PF UK), Katedra dějin a didaktiky dějepisu)
Okultisté proti nacismu? Role českých hermetiků v dějinách protektorátu Čechy a Morava
2.  
Mgr. Martin Pácha (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), ústav českých dějin)
Vyjednávání náboženské plurality: Letniční hnutí v poststalinském Československu
3.  
Mgr. et Bc. Pavel Šinkovec (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Ústav východoevropských dějin)
Emancipující strana a diskriminující jednotlivci? Ambivalence komunistického projektu v 50. letech očima československých invalidů
N-4 P09 I
Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy
Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy I
1.  
Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Masarykův ústav a Archiv)
Fechtbücher: středověké duelové příručky na křižovatce kodikologie, dějin vojenství a laického zájmu
2.  
Mgr. et Mgr. Klára Andresová (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Vojenské příručky raného novověku jako předmět zájmu vojenské historie, knihovědy i reenactmentu
3.  
Mgr. Veronika Mezerová (Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie)
Černínové ve válce. Reflexe třicetileté války v korespondenci Černínů z Chudenic (40. léta 17. století)
4.  
Mgr. Václav Černý, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav)
Zeměbranci na venkově za napoleonských válek. Panství Protivín (1808–1815)
O-4 P16 I
Displaced Persons jako fenomén i badatelská otázka
Displaced Persons jako fenomén i badatelská otázka I
S-4 P26 I
Obrat ke zvuku: „sound studies“ a nové možnosti historického bádání
Obrat ke zvuku: „sound studies“ a nové možnosti historického bádání I
1.  
doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie)
Co si má historie počít se zvukem? Obrat ke zvuku nejen v moderních dějinách
2.  
Dr. phil. Markéta Králová (Institut für Musikwissenschaft, Universität Wien)
Klášter, město, zámek aneb Jak zněl Český Krumlov v raném novověku
3.  
Mgr. Vít Pokorný, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Filozofický ústav, KFHS, FF UJEP.)
Rytmická analýza jako nástroj výzkumu dějin města
U-4 P22 I
Sociokulturní dějiny vědy, vědění a medicíny
Sociokulturní dějiny vědy, vědění a medicíny I
1.  
doc. Daniel Špelda, PhD. (Masarykova univerzita (MUNI), Filozofická fakulta (FF MU), Katedra filozofie)
Metodologické problémy sociální historie vědy
2.  
Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra filosofie a dějin přírodních věd)
Magie, věda a historiografie vědy
3.  
Mgr. et Bc. Tereza Liepoldová: Univerzita Karlova (UK), Přírodovědecká fakulta/doc. Mgr. Daniela Tinková, PhD.: Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK) ()
„Medicína je sociální věda a politika není nic jiného než medicína ve velkém měřítku." Proces medikalizace, pojem „šílenství“ a „dějiny psychiatrie“ jako předmět kritické historické reflexe posledního půlstoletí
4.  
Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D. (Univerzita Pardubice (UPa), Fakulta filozofická (FF UPa), ústav historických věd)
Možnosti vyžití nového materialismu při výzkumu dějin balneologie a lázeňství

Wednesday 21th Sep, 11.00 - 12.40

A-5 P05 II
Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě
Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě II
1.  
Mgr. Jiří Just, Th.D. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Knižní kultura jednoty bratrské a možnosti jejího výzkumu
2.  
Mgr. Bořek Neškudla, Ph.D. (Strahovský klášter – Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Knihovna)
Knižní sbírky pražských arcibiskupů ve Strahovské knihovně
3.  
Mgr. Tomáš Bárta Pražák (Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta a Národní muzeum, Knihovna Národního muzea)
Písemná pozůstalost šestého litoměřického biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna
4.  
Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. - Mgr. Věra Slavíková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie)
Od soukromých biblioték farářů ke knihovnám pro farníky
5.  
Mgr. Jan Pavlíček, Ph.D. (Moravská zemská knihovna, Odbor rukopisů a starých tisků)
Jacopo Riguccio Galluzzi – jazyk jako propaganda
B-5 P20 II
Hmotné kulturní dědictví jako historický pramen. Dokumentace, interpretace, prezentace
Hmotné kulturní dědictví jako historický pramen. Dokumentace, interpretace, prezentace II
1.  
Mgr. Martin Zubík, Ph.D., Mgr. Jan Leibl (Národní památkový ústav (NPÚ), ÚOP v Ústí nad Labem)
Neštěmické kříže Franze Seicheho
2.  
Mgr. Miloš Krčmář (Univerzita Karlova (UK), Pedagogická fakulta (PF UK), Katedra dějin a didaktiky dějepisu)
Pomníky nejen v kameni
3.  
Mgr. PhDr. Petra Svobodová, PhD. (Muzeum romské kultury v Brně, Sbírkové oddělení)
Funkcionalistická vila v Praze-Dejvicích sídlem Centra Romů a Sintů
4.  
Mgr. Marcela Šášinková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace)
Ukradené dědictví očima 21. století
C-5 P28 II
Dětství versus stáří. Socializace a sociální zabezpečení v poddanském prostředí raného novověku
Dětství versus stáří. Socializace a sociální zabezpečení v poddanském prostředí raného novověku II
2.  
PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav)
Výměnkáři a výměnkářky a proměny jejich zabezpečení v 16. až 18. století na příkladu panství Červená Řečice
3.  
Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D. (Univerzita Pardubice (UPa), Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd)
Sociální zabezpečení osob v postproduktivním věku ve venkovském prostředí první poloviny 18. století
4.  
Bc. Daniela Klvaňová (Univerzita Pardubice (UPa), Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd)
Poklidné stáří? Výměnek jako forma sociálního zabezpečení na české vesnici na konci 18. století s přihlédnutím k genderovým aspektům
D-5 P06 II
Šlechta v předmoderní a moderní době
Šlechta v předmoderní a moderní době II
1.  
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice (UPa); Fakulta filozofická (FF UPa), ústav historických věd)
Světy v deníku Melanie Metternich. Rodina, salon, politika
2.  
Mgr. Marcela Zemanová, PhD. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie)
Šlechtic na odpočinku? Život hraběte Karla Chotka na zámku a panství Velké Březno
5.  
Mgr. Berenika Zemanová, Ph.D. (Institut umění - Divadelní ústav, Kabinet pro studium českého divadla)
Aristokratkou proti proudu času: Ilka Lobkowiczová
6.  
PhDr. Bc. Petra Brandejsová Tomsová (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), ústav světových dějin)
Stadionové a manželství Eduarda hraběte Stadiona s Konstancií Rachowinovou z Rosensternu. Příspěvek k nerovným sňatkům aristokracie v 19. století
G-5 P01 II
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii II
1.  
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Církevní dějiny temného středověku ve světle moderního bádání
2.  
doc. PhDr. Václav Drška, PhD. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie)
Církevní dějiny středověku: most a spojnice mezi českými a evropskými dějinami
3.  
Mgr. Věra Slavíková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie)
Duchovní správce jako státní úředník? Postavení faráře v první polovině 19. století mezi církevní a státní správou
4.  
Mgr. Ema Šimková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie)
Různé podoby mnišské chudoby v rajhradském klášteře v polovině 19. století
H-5 P25 II
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy II
1.  
Mgr. Nina Wančová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví )
Hry v muzejní expozici
2.  
PhDr. Jiří Neminář (Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace)
Virtuální realita a její využití v muzeu
3.  
Mgr. Petr Chlebec (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Svět Komenského Fulnek)
Internet nám krade duši? Formy a cíle Muzea v síti
I-5 P24 II
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu?
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu? II
1.  
Mgr. Pavel Martinovský (Asociace učitelů dějepisu, z.s.)
Pokud změníme pojetí výuky dějepisu, neměli bychom změnit i formy hodnocení?
2.  
Mgr. Vojtech Ripka, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Odbor výzkumu a vzdělávání)
Jak měřit historickou gramotnost? Nástroje k měření epistemických přesvědčení v dějepise
3.  
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), ústav českých dějin)
„Kdyby Heydrich přežil atentát…“ Kontrafaktuální dějiny v didaktice dějepisu
4.  
Mgr. Mikuláš Jančura, Ph.D., Mgr. Katarína Lukáčová, PhD., Mgr. Miriama Filčáková (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra histórie, Filozofická fakulta)
Dejiny tvoríš Ty! Public history ako nástroj sprítomňovania minulosti
K-5 P40 II
Hospodářské dějiny raného novověku – proměny akcentů, konceptů a paradigmat
Hospodářské dějiny raného novověku – proměny akcentů, konceptů a paradigmat II
1.  
PhDr. Zuzana Vlasáková, PhD. (Univerzita Pardubice (UPa), Fakulta filozofická (FF UPa), ústav historických věd)
Bádání o komorních panstvích jako „výzkumná laboratoř“ (nejen) hospodářských dějin
2.  
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), ústav archivnictví a pomocných věd historických)
Ženy v pozadí, či jako aktivní hospodářky? Podíl šlechtičen na správě raně novověkého velkostatku
3.  
PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové (UHK), Filozofická fakulta (FF UHK), Historický ústav)
Mezi Čechami a Štýrskem: hospodaření rodu Stubenbergů jako vodítko k poznávání vazeb regionů střední Evropy (výzkumná zpráva)
4.  
Mgr. Martin Drozda, Ph.D. (Moravská zemská knihovna v Brně)
Raabizace na Moravě – význam, rozšíření a perspektivy výzkumu
5.  
prof. PhDr. Tomáš Knoz, PhD. (Masarykova univerzita (MUNI), Filozofická fakulta (FF MU), Historický ústav)
Zadání architektonického a uměleckého díla v raném novověku. Mezi hospodářskými dějinami a dějinami umění
L-5 P02 II
Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím
Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím II
1.  
doc. PhDr. Jana Votjíšková, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové (UHK), Filozofická fakulta (FF UHK), Katedra pomocných věd historických a archivnictví)
Historickogeografické determinanty středověkého a raně novověkého vývoje královských měst v Čechách: metodický koncept
2.  
RNDr. Mgr. Tomas Burda, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové / Historický ústav AV ČR v.v.i., Fakulta informatiky a managementu, Katedra rekreologie a cestovního ruchu)
Vývoj správy na rekonstrukčních mapách – příklad věnných měst českých královen
3.  
prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (Univerzita Karlova (UK), Fakulta humanitních studií (FHS UK), Katedra historických věd)
Skutečně "komfort velkoměsta a půvaby venkova"? Vznik a počáteční vývoj rekreačních vilových a vilochatových kolonií v okolí Prahy ve 2. polovině 19. a 1. polovině 20. století
4.  
doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem (UJEP), Přírodovědecká fakulta)
Multioborové zpracování historie územní části malého města: zdroje, metody, analýzy, příklady
M-5 P35 II
Aktuální přístupy k výzkumu dějin každodennosti diktatur 20. století
Aktuální přístupy k výzkumu dějin každodennosti diktatur 20. století II
1.  
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (Univerzita Karlova (UK), Fakulta humanitních studií (FHS UK), Katedra historických věd)
Správcem vlastní „agency“ napříč různými politickými režimy: Hugo Vavrečka v letech 1938–1952
2.  
Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D. (Ostravská univerzita (OU), Filozofická fakulta (FF OU), Katedra historie - Masarykova univerzita (MU), Filozofická fakulta (FF MU), Historický ústav)
Poválečný Zlín/Gottwaldov. Od výkladní skříně kapitalismu k výkladní skříni socialismu
3.  
Mgr. Šárka Rámišová (Národní muzeum -Historické muzeum; Univerzita Karlova - Fakulta tělovýchovy a sportu)
"Po práci na hřiště." Exkurz do života pracujícího sportovce
4.  
Mgr. Nikola Balaš, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Etnologický ústav)
Rituální úlitby marxismu-leninismu v československé etnografii a folkloristice 70. a 80. let
N-5 P09 II
Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy
Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy II
1.  
doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav)
Mobilita vojáků z venkovského prostředí (panství Třeboň, 1780–1830)
2.  
doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. (Univerzita Pardubice (UPa), Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd)
Studium vojenské každodennosti v dlouhém 19. století
3.  
Mgr. Bc. Vojtěch Kessler, Ph.D.; Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav; Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
"Postup probíhal zrychleným krokem." Čas a prostor v představách účastníků prusko-rakouské války
4.  
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Masarykův ústav a Archiv)
Armáda a opožděná industrializace českého obuvnictví
O-5 P16 II
Displaced Persons jako fenomén i badatelská otázka
Displaced Persons jako fenomén i badatelská otázka II
1.  
MPhil. Niklas Perzi, M.A. (Institut für Geschichte des ländlichen Raums, Zentrum für historische Migrationsforschung )
Příchod, repatriace, setrvání Displaced Persons v Rakousku 1945/46
2.  
Michal Korhel, M.A. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie)
Kto sa smie stať československým občanom? Repatriácia detí po Druhej svetovej vojne
3.  
Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy)
Výtvarní umělci na hranicích „meziprostoru“. Umělecká emigrace ve Velké Británii během druhé světové války
4.  
Mgr. Ondřej Valchař (Univerzita Pardubice (UPa), Fakulta filozofická (FF UPa), ústav historických věd)
Chápání domova v souvislosti s problematikou vysídlení na Broumovsku
S-5 P26 II
Obrat ke zvuku: „sound studies“ a nové možnosti historického bádání
Obrat ke zvuku: „sound studies“ a nové možnosti historického bádání II
1.  
Dr. phil. Anna Kvíčalová, M.A. (Karlova Univerzita, Centrum pro teoretická studia)
Psychoakustika v české vědě 19. století: nitrolebeční zvuky a prostorové slyšení v Purkyňových akustických experimentech
3.  
Ivan Gutierrez, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Filozofický ústav)
Historické a technické souvislosti individualizace poslechového zážitku
4.  
Mgr. et Bc. Pavel Šinkovec (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Ústav východoevropských dějin)
„Motykou proti traktoru“: střet zastánců znakového jazyka a oralistů na počátku 50. let v Československu
U-5 P22 II
Sociokulturní dějiny vědy, vědění a medicíny
Sociokulturní dějiny vědy, vědění a medicíny II
1.  
Mgr. Adam Radechovský, Ph.D. (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků)
Metodologické a pedagogické aspekty Jenka Václavova z Prahy (†1400) z jeho výkladu k Aristotelovu spisu O duši
2.  
Mgr. David Tomíček, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem (UJEP), Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie)
Transmise lékařského vědění v prostředí vernakulárních textů na příkladu česky psané tištěné produkce 16. a 17. století
3.  
Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, PhD. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), Ústav romanistiky)
Čtením ke zdraví? Medicínské knihy vzdělané barokní čtenářky Marie Ernestiny z Eggenbergu (1649–1719)
V-5 P29 I
Analýza sociálních sítí v historické perspektivě
Analýza sociálních sítí v historické perspektivě I
1.  
Mgr. Jan Škvrňák, Ph.D., dr Jeremi Ochab, Mgr. Michael Škvrňák (AV ČR, Filosofický ústav, UJ, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, AV ČR, Sociologický ústav)
Analýza sociálních sítí povstání kralevice Přemysla v letech 1248–1249
3.  
RNDr. Klára Hulíková, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie)
Možnosti analýzy sociálních sítí pro studium a vizualizaci rodinných a sociálních vazeb historických elit
4.  
Mgr. Tomáš Korbel, PhD. (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)
Analýza socioprofesních sítí českých architektů a stavitelů v 19. století

Wednesday 21th Sep, 14.00 - 15.40

A-6 P05 III
Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě
Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě III
1.  
PhDr. Lenka Veselá, PhD.; doc. Jindřich Marek, Ph.D. (Knihovna AV ČR, v. v. i, Knihovna Akademie věd České republiky; Ústav informačních studií a knihovnictví FFUK)
Rukopisy v knihovnách rudolfinské doby
2.  
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), ústav archivnictví a pomocných věd historických)
Rukopisné záznamy v tiscích a rukopisy v historických knihovnách
3.  
PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Masarykův ústav a Archiv)
Osudy klášterních knihoven v josefínské době
4.  
Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D. (Strahovský klášter – Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Knihovna)
Skrytí knihomilové. Osobní knihovny premonstrátů na přelomu 18. a 19. století
5.  
Mgr. Eva Richtrová, Ph.D. (Masarykova univerzita (MUNI), Filozofická fakulta, Seminář dějin umění)
Klášterní knihovny ponechané v roce 1950 in situ
B-6 P20 III
Hmotné kulturní dědictví jako historický pramen. Dokumentace, interpretace, prezentace
Hmotné kulturní dědictví jako historický pramen. Dokumentace, interpretace, prezentace III
1.  
Mgr. et Mgr. Jan Konůpek, Ph.D. (Národní památkový ústav (NPÚ); ÚOP v Lokti)
HISTORICKÁ STAVBA JAKO DOKUMENT A MONUMENT
2.  
Ing. Jiří Chludil (Univerzita Hradec Králové (UHK), Filozofická fakulta (FF UHK), Katedra pomocných věd historických a archivnictví)
Minulost, současnost a budoucnost publikace hmotného kulturního dědictví prostřednictvím 3D modelů v prostředích webu, virtuální a rozšířené reality v ČR
3.  
Mgr. Sylva Bucherová (Národní památkový ústav (NPÚ), ÚPS v Kroměříži)
Moderní technologie v prezentaci památek
4.  
Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D. - Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie)
Premonstrátská kanonie v Teplé jako prostor poznání i objekt zkoumání účastníků netradičního semináře
C-6 P10 I
Stát, společnost a osvícenství
Stát, společnost a osvícenství I
1.  
doc. Mgr. Daniela Tinková, PhD. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ústav českých dějin)
Osvícenství a „archeologie modernity“
2.  
doc. Dr. phil. Pavel Himl (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Katedra historických věd)
Myslet osvícenství bez národa?
3.  
PhDr. Hana Fořtová, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Filozofický ústav)
Role veřejného mínění při utváření občanské společnosti podle J.-J. Rousseaua
4.  
Mgr. Václav Smyčka, Ph.D. et Ph.D. (Ústav pro českou literaturu, AV ČR, v. v. i.)
Měšťan, občan nebo člověk? Sémantické pole "Bürger" a vznik moderní subjektivity
D-6 P06 III
Šlechta v předmoderní a moderní době
Šlechta v předmoderní a moderní době III
1.  
prof. PhDr. Václav Horčička, PhD. (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), ústav světových dějin)
Albert Maria Lamoral von Thurn und Taxis a čsl. pozemková reforma
2.  
Mgr. Jan Zumr, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Odbor výzkumu a vzdělávání)
Modrá krev v SS. Příspěvek k postoji šlechty k nacionálnímu socialismu
3.  
Mgr. Ludmila Lambeinová, Ph.D. (Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní oblastní archiv v Litoměřicích)
Hraběnka Therese Kerssenbrocková a její bratři ve 20. století
4.  
Mgr. Lenka Hrdinová (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), ústav světových dějin)
Šlechtická válečná každodennost pohledem Marie Markéty Podstatzké-Lichtensteinové a Kamily Kinské
G-6 P01 III
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii III
1.  
Doc. PhDr. et Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.; Mgr. Petr Polehla, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové (UHK), Filozofická fakulta (FF UHK), Katedra pomocných věd historických a archivnictví)
Spojení církevních, kulturních a intelektuálních dějin 18. století: Ignatius Swieteczky OP a jeho cesta na Apeninský poloostrov roku 1777
2.  
Dr. phil. Markéta Králova (Institut für Musikwissenschaft, Universität Wien)
Barokní slavnosti a jejich hudba očima českokrumlovského minoritského představeného
3.  
Mgr. Tomáš Bárta Pražák (Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta a Národní muzeum, Knihovna Národního muzea)
Barokní humanista-kazatel Emanuel Arnošt z Valdštejna při Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze
4.  
PhDr. Michal Pehr, PhD., a Stanislava Vodičková, DiS. (Masarykova univerzita (MUNI), Pedagogická fakulta (PF MU), Katedra historie a Ústav pro studium totalitních režimů)
Katolická církev a komunismus. Příspěvek k poznání kolaboračních aktivit části katolické církve v době poúnorového Československa
H-6 P25 III
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy III
1.  
Mgr. Marta Harasimowicz (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), ústav českých dějin)
Mezi eposem a vzpomínkou: jak vyprávíme o soudobých dějinách v současných muzeích
2.  
Mgr. PhDr. Petra Svobodová, PhD.; Mgr. Dušan Slačka (Muzeum romské kultury v Brně, Sbírkové oddělení)
Lety u Písku – paměť místa a místo paměti
3.  
Mgr. Václav Sixta, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Odbor výzkumu a vzdělávání)
Historie na vlastní oči: pamětnická svědectví v expozicích soudobých dějin
4.  
Mgr. Bohumil Melichar, Mgr. Tereza Arndt (Ústav pro studium totalitních režimů)
Jak vystavovat komunistický pohled na dějiny?
I-6 P24 III
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu?
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu? III
1.  
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR))
Učitelé a badatelsky orientovaná výuka – úvod do problému
2.  
Mgr. Martin Toulec (Gymnázium Jaroslava Seiferta, Praha 9)
Problémy hodnocení badatelské výuky
3.  
Mgr. Martin Vonášek (Gymnázium Hladnov, Ostrava)
Badatelská výuka v každé hodině?
4.  
Mgr. Adéla Hufová (Základní škola Dubí)
Úskalí badatelské výuky
5.  
Mgr. Lenka Řezáčová (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov)
Badatelsky pojatá výuka vede žáky k přemýšlení a k diskutování
6.  
Bc. Pavel Žalský (Základní škola Karla Klíče Hostinné)
Badatelská výuka dějepisu nejen v lavicích
K-6 P40 III
Hospodářské dějiny raného novověku – proměny akcentů, konceptů a paradigmat
Hospodářské dějiny raného novověku – proměny akcentů, konceptů a paradigmat III
1.  
PhDr. Jan Lhoták, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Fakulta filozofická (FF ZČU), Katedra historických věd)
Pozice studia a využití berních pramenů 17. a 18. století v současné historiografii (se zvláštním zřetelem k urbánnímu prostředí)
2.  
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem (UJEP), Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie)
Litoměřice na rozcestí. Hospodářská proměna města za třicetileté války jako předobraz ekonomické provincionalizace královských měst
3.  
doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav)
Hospodářské aspekty lokálních sporů na prahu novověku
4.  
Mgr. Jakub Huška (Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace)
Hluboký spánek: stav a možnosti bádání o živnostnících ve starších dějinách
5.  
PhDr. Roman Zaoral (Univerzita Karlova (UK), Fakulta humanitních studií (FHS UK), Katedra historických věd)
Reálné mzdy nádeníků a řemeslníků moravských královských měst (1540–1700) v komparativní perspektivě
L-6 P02 III
Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím
Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím III
2.  
Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.; prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.)
Historická klimatologie v ČR – současný výzkum a budoucí perspektivy
3.  
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie)
Malé vodní nádrže v krajině prizmatem historických pramenů
4.  
Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Věda a kulturní dědictví na příkladu historických vodohospodářských objektů
M-6 P33 I
Československo, střední Evropa a globální studená válka: roviny, koncepty a současné přístupy
Československo, střední Evropa a globální studená válka: roviny, koncepty a současné přístupy I
1.  
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd, v. v. i., Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků)
Role Československa v počátcích studené války prizmatem nových interpretačních přístupů
2.  
PhDr. Matěj Bílý, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Odbor výzkumu a vzdělávání)
Československé iniciativy v kontextu zahraničněpolitické emancipace zemí Varšavské smlouvy v Gorbačovově éře
3.  
PhDr. Rosamund Johnston, Ph.D. (Universität Wien, Research Center for the History of Transformations (RECET))
Tankové město Martin jako domácí fronta v globální studené válce
4.  
Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), ústav světových dějin)
Pražské mezinárodní organizace a studená válka
N-6 P09 III
Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy
Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy III
1.  
Mgr. Michal Cáp (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), Ústav českých dějin)
"Naleštená bieda?" Sociálne a kultúrne dejiny profesionálnych dôstojníkov medzivojnového Československa
2.  
3.  
Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Katedra historických věd)
Vojenský re-enactment jako fenomén soudobých dějin: teoretické výzvy a výzkumné problémy
4.  
doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. - PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav - Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd)
Quo vadis, česká historiografie vojenství?
O-6 P16 III
Displaced Persons jako fenomén i badatelská otázka
Displaced Persons jako fenomén i badatelská otázka III
1.  
Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. (Univerzita Pardubice (UPa), Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd)
Ruští uprchlíci po občanské válce (1920–1922). Osobní zkušenost a deziluze jako základ kolektivního traumatu?
2.  
M.A. Helen Kaufmann (Pädagogische Hochschule St. Gallen)
The Train to Freedom – a Czech-Swiss-German research and public history project
3.  
doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (Univerzita Karlova (UK), Fakulta sociálních věd (FSV UK), Institut mezinárodních studií)
Napříč Středomořím: španělští Židé z Řecka a jejich návrat z Bergen-Belsenu
S-6 P26 III
Obrat ke zvuku: „sound studies“ a nové možnosti historického bádání
Obrat ke zvuku: „sound studies“ a nové možnosti historického bádání III
1.  
2.  
doc. PhDr. Eva Vičarová (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra muzikologie)
Role hudby a zvuku v českých hudebních událostech připomínajících holokaust a druhou světovou válku (1990–2020)
3.  
doc. Mgr. Marcin Filipowicz, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta)
Paměť zvuků druhé světové války v současné české próze
4.  
Dr. phil. Tomáš Pavlíček (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, IH PAN)
Akustický náboj ve vypravování vědců, znovu písemně zamřížovaný. Nová výzva pro orální dějiny?
U-6 P22 III
Sociokulturní dějiny vědy, vědění a medicíny
Sociokulturní dějiny vědy, vědění a medicíny III
1.  
MUDr. Jan Hrudka, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze; 3. lékařská fakulta, Ústav patologie)
Nádory v dějinném a kulturním kontextu v novověku
2.  
Mgr. Darina Martykánová, Ph.D. (Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Historia contemporánea)
Mužnost a lékařská profese v 19. století
4.  
Mgr. Jan Musil, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra filozofie a humanitních studií)
Biotypologie a eubiotika: neznámé příklady modernistických vědeckých programů sociální transformace meziválečného Československa
V-6 P29 II
Analýza sociálních sítí v historické perspektivě
Analýza sociálních sítí v historické perspektivě II
1.  
PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav)
Sociální sítě a hierarchie ve venkovském prostoru 19. století na základě studia kmotrovských vazeb
2.  
Mgr. Kristýna Blechová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Etnografické oddělení Národního muzea)
Sociální kapitál v kontextu kmotrovských vazeb
3.  
Mgr. Věra Slováková, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie)
Sňatky z rozumu? Nevěsty českých úředníků v druhé polovině 19. století

Wednesday 21th Sep, 16.00 -17.40

C-7 P10 II
Stát, společnost a osvícenství
Stát, společnost a osvícenství II
1.  
doc. Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Filozofická fakulta (FF JU), ústav archivnictví a pomocných věd historických)
Centrum a periferie, jak je "stvořila" josefínská a předbřeznová doba: v zemi a v kraji – v zámku a v podzámčí – v městě a na panství
2.  
Mgr. et Mgr. Jaroslav Stanovský, Ph.D. (Moravská zemská knihovna v Brně)
Osvícenství, zemský patriotismus a moravská identita v 18. století
3.  
PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D. (Židovské muzeum v Praze, Odbor židovských dějin)
Osvícenský absolutismus a Židé v českých zemích: limity josefinské tolerance
4.  
Mgr. Jakub Huška (Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace)
Hospodářská politika zezdola: cechy a stát v českých zemích v první polovině 18. století
G-7 P01 IV
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii
České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii IV.
1.  
doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. (Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), Cyrilometodějská teologická fakulta (CTF UP), Katedra církevních dějin a církevního práva)
Jmenování biskupů v Československu v první polovině 20. století pohledem diplomacie Svatého stolce
2.  
ThDr. Pavel Helan, Th.D. (Univerzita Karlova (UK), Husitská teologická fakulta (HTF UK), Katedra historické teologie a církevních dějin)
Výzvy vatikánských archivů pro studium vztahů Svatého stolce a území "Československa" v období pontifikátu Pia XII.
3.  
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (Masarykova univerzita (MUNI), Pedagogická fakulta (PF MU))
Možnosti, limity a výzvy náboženského života v 80. letech 20. století (na příkladu jižní Moravy)
4.  
PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Odbor výzkumu a vzdělávání)
Řeholníci v tzv. normalizaci. Římskokatolická církev a strategie přežití v letech 1968–1989 – příklady dominikánů, maltézských rytířů a křižovníků s červenou hvězdou
H-7 P25 IV
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy
České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy IV.
1.  
Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Masarykův ústav a Archiv)
Náprstkovo muzeum aneb Muzeum východních kultur
2.  
Mgr. Ondřej Crhák (Národní muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur)
Dekolonizace a české muzejnictví: postkoloniální debata a její reflexe v Náprstkově muzeu
3.  
Mgr. Zuzana Schierová (Přírodovědecká fakulta UK, Hrdličkovo muzeum člověka)
Muzeum člověka
4.  
PhDr. Klára Woitschová, PhD.; PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (Archiv národního muzea; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., )
Národopisná výstava českoslovanská: disonantní dědictví?
I-7 P24 IV
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu?
Jak na historické vzdělávání v době postfaktické aneb Proč se mám učit dějepis, když ho mám celý v telefonu? IV.
1.  
Mgr. PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Odbor výzkumu a vzdělávání)
Starší dějiny moderně na Facebooku: analýza dějepisné komunity
2.  
Mgr. Petr Sedlák, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Odbor výzkumu a vzdělávání)
Učící se komunity jako příležitost pro další vzdělávání učitelů dějepisu?
3.  
doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (Ostravská univerzita (OU), Filozofická fakulta (FF OU), Katedra historie)
Připravenost studujících učitelství na badatelskou (činnostní) formu výuky
4.  
doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Fakulta pedagogická (FP ZČU), Katedra historie)
Orální pramen a metoda badatelské výuky dějepisu
M-7 P33 II
Československo, střední Evropa a globální studená válka: roviny, koncepty a současné přístupy
Československo, střední Evropa a globální studená válka: roviny, koncepty a současné přístupy II
1.  
PhDr. Jan Koura, Ph.D. (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), ústav světových dějin)
Nové perspektivy výzkumu vztahů mezi Československem a třetím světem v období studené války
2.  
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií)
Střední Evropa ve studené válce: pohled z Moskvy
3.  
PhDr. Barbora Menclová (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií)
Přínos pamětníků pro výzkum československé zahraniční politiky vůči globálnímu jihu za studené války
4.  
Mgr. Eva Taterová, Ph.D., M.A. (AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny)
Československo a Blízký východ v letech 1948–1955: převratné změny v kontextu studenoválečného soupeření
5.  
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie)
Československé globální détente na příkladu vztahů s Kanadou
V-7 P29 III
Analýza sociálních sítí v historické perspektivě
Analýza sociálních sítí v historické perspektivě III

Thursday 22th Sep, 8.00 - 9.40

B-8 P15 I
Proměny soudnictví v českých zemích od středověku po raný novověk
Proměny soudnictví v českých zemích od středověku po raný novověk I
1.  
doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Fakulta Právnická)
Civilní kanonický proces ve středověku
2.  
PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), Právnická fakulta (PF UP))
Učený proces v listinách doby předhusitské
3.  
Veronika Ondrášková (Masarykova univerzita (MUNI), Právnická fakulta (PRF MU))
Vybrané právní instituty v kanonickém procesu doby předhusitské
4.  
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Fakulta Právnická)
Soudnictví na středověkém Chebsku
C-8 P14 I
Země Koruny české ve 14.–17. století: dosavadní bádání, budoucí výzvy a evropské kontexty
Země Koruny české ve 14.–17. století: dosavadní bádání, budoucí výzvy a evropské kontexty I
1.  
prof. Dr. Lenka Bobková, CSc. (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), ústav českých dějin)
Smysl a směr bádání o podobě České koruny
2.  
doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Univerzita Pardubice (UPa), Fakulta filozofická (FF UPa), ústav historických věd)
„Přenesen byl rodinný archiv knížat Minsterberských do Olešnice.“ Pohyb aktérů, předmětů a zkušeností jako jedna ze strukturálních vazeb českých korunních zemí
3.  
doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D. (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), Katedra pomocných věd historických a archivního studia)
Možnosti využití písemností panovnických úřadů ve výzkumu dějin vedlejších zemí České koruny v 16. a 17. století
4.  
Mgr. Tereza Dufková (Filozofická fakulta (FF UK), ústav českých dějin)
Česká koruna v rukou Václava IV.
D-8 P12 I
Genderové světy v českém 20. století
Genderové světy v českém 20. století I
1.  
doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Proměny české političky první poloviny 20. století: ženství jako identita, stereotyp a performativní akt
2.  
Mgr. Pavla Plachá, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Odbor výzkumu a vzdělávání)
Ženské zkušenosti z věznění v koncentračním táboře Ravensbrück – vzpomínky Hany Šebetovské-Houskové
4.  
PhDr. Kristýna Bernardová (Univerzita Karlova (UK), Pedagogická fakulta (PF UK), Katedra dějin a didaktiky dějepisu)
Ženy, které pomáhaly budovat socialismus v Československu
G-8 P19 I
Epidemie a společnost v dějinách
Epidemie a společnost v dějinách I
1.  
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. (1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova; Společnost pro dějiny věd a techniky, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků; Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy)
Historia magistra vitae: nedůvěra k protiepidemickým opatřením v raném novověku
2.  
PhDr. Marek Brčák, Ph.D.; PhDr. Jiří Wolf (Univerzita Karlova, Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy; Muzeum města Duchcov)
Kapucíni a jejich role za morových epidemií v českých zemích v raném novověku
L-8 P23 I
Etnohistorie mimoevropských kulturních skupin a reflexe kolonialismu
Etnohistorie mimoevropských kulturních skupin a reflexe kolonialismu I
1.  
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.; doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.; prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (FSV UK, PřF UJEP, FF UPOL)
Upřednostnit archivní dokumenty, nebo orální svědectví: etnohistorie skupiny Nungon, Papua Nová Guinea?
2.  
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.; doc. PhDr. Martin Soukup, PhD.; doc. PhDr, RNDr. Jan D. Bláha, PhD. (Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Karlova, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
Destrukce a udržování náboženské paměti: komparace domů tambaram (Papua Nová Guinea) a chrámů Matky Indie (Indie)
3.  
doc. Martin Soukup, Ph.D. - doc. Jaroslav Jiřík, Ph.D. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro archeologii)
Antropolog Leopold Jaroslav Pospíšil a papuánští Kapaukové v době přerodu holandské koloniální správy v indonéskou provincii
4.  
Mgr. Ondřej Crhák (Národní muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur)
České cestovatelství v 19. století jako specifická forma kolonialismu v kontextu činnosti Náprstkova muzea
1.  
PhDr. Michal Kopeček, PhD. (AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny)
Neoliberalismus v postsocialismu: elementy tzv. liberálního konsenzu polistopadové éry
2.  
Mgr. Matej Ivančík, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta)
Dejiny demokracie po roku 1989 na Slovensku: potreba historizácie
3.  
M.A. Veronika Pehe, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny)
Kulturně-historické přístupy ke zkoumání postsocialistické transformace
4.  
Mgr. Václav Rameš, PhD. (AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny)
Postsocialismus jako epilog hospodářské samosprávy
5.  
Mgr. Luboš Studený (AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny)
Budování kapitalismu na socialistických základech
N-8 P27 I
Do archivu? Děkuji, raději ne! Role archivů v historické vědě 21. století
Do archivu? Děkuji, raději ne! Role archivů v historické vědě 21. století I
2.  
Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Odbor výzkumu a vzdělávání)
Badatelsky orientovaná výuka jako forma archivní edukace
3.  
PhDr. Tomáš Krákora, Mgr. Daniel Polakovič (Židovské muzeum v Praze)
Zpřístupňování hebrejských pramenů v digitalizované podobě. Současný stav – přínosy – problémy
4.  
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. (Národní archiv Praha)
Národní archivní portál jako nová brána do archivní sítě České republiky

Thursday 22th Sep, 10.00 - 11.40

B-9 P15 II
Proměny soudnictví v českých zemích od středověku po raný novověk
Proměny soudnictví v českých zemích od středověku po raný novověk II
1.  
doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra právních dějin)
Knížecí spravedlnost. Soudnictví ve Valdštejnově Frýdlantském vévodství
2.  
JUDr. Mgr. Josef Vacek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra právních dějin)
Specializace soudců apelačního soudu v poslední třetině 17. století
C-9 P14 II
Země Koruny české ve 14.–17. století: dosavadní bádání, budoucí výzvy a evropské kontexty
Země Koruny české ve 14.–17. století: dosavadní bádání, budoucí výzvy a evropské kontexty II
2.  
Mgr. David Radek, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě (SU), Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, ústav historických věd)
Král jako soudce. Dlouhá cesta k vytvoření knížecího soudu (1498) ve slezských knížectvích
3.  
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem (UJEP), Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra archivnictví a pomocných věd historických)
Poslové, listy a informace na hranicích korunních zemí: Zhořelec jako komunikační centrum na sklonku 15. století
4.  
Mgr. Jan Boukal, Ph.D. (Ústav dějin univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy)
Formy komunikace mezi chebskou městskou radou a českou šlechtou v pozdním středověku
D-9 P12 II
Genderové světy v českém 20. století
Genderové světy v českém 20. století II
1.  
Dr. Brenner Christiane (Collegium Carolinum, Ludwigs-Maximilians-Universität, München, Německo)
Nová genderová spravedlnost? Prostituce před soudem v Československu v 50. letech 20. století
2.  
3.  
PhDr. Radka Šustrová, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin)
Osvobozující socialismus? Pracující ženy v politikách a každodenní praxi za nacismu a komunismu
G-9 P19 II
Epidemie a společnost v dějinách
Epidemie a společnost v dějinách II
1.  
Mgr. Jiří Hadaš, MBA (Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), Katedra pomocných věd historických a archivního studia)
Dějiny očkování a epidemií prostřednictvím masových médií v 19. a na počátku 20. století
2.  
MUDr. Tereza Kopecká, PhD. (Univerzita Karlova (UK), Fakulta humanitních studií (FHS UK), Katedra historických věd)
Návrat k normálu – realita, nebo přání? Dozvuky španělské chřipky v reálných datech
3.  
prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D (Ústav dějin univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy)
Zlatá éra infekčních oddělení veřejných nemocnic v českých zemích na přelomu 19. a 20. století
L-9 P23 II
Etnohistorie mimoevropských kulturních skupin a reflexe kolonialismu
Etnohistorie mimoevropských kulturních skupin a reflexe kolonialismu II
1.  
PhDr. Tereza Hejzlarová, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Katedra asijských studií)
Fenomén prostituce v islámské kultuře Střední Asie v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století
3.  
Mgr. et Bc. Tereza Melicharova (Národní muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur)
Mumie a tsantsy ve sbírkách Náprstkova muzea optikou kolonialismu
4.  
Mgr. Michaela Konopíková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Konstrukce koloniálního subjektu a jeho ozvěny v předpandemickém diskurzu turismu v Maroku
1.  
M.A. Veronika Pehe, Ph.D. a Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Univerzita Karlova (UK), Filozofická fakulta (FF UK), ústav světových dějin)
Formování střední třídy ve filmové a hudební produkci. Příspěvek ke kulturním dějinám postsocialismu
2.  
Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D. (Akademie věd ČR, v. v. i., Sociologický ústav AV ČR, oddělení NKC - Gender a věda)
Ukázková rodina: genderování domova v Okresu na severu
4.  
Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D. (Národní muzeum, Historické muzeum)
Třetí česk(oslovensk)á diskotéková vlna
5.  
Mgr. Lucie Marková, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny)
Role hudebních klubů v postsocialistické transformaci české alternativní rockové hudby
N-9 P27 II
Do archivu? Děkuji, raději ne! Role archivů v historické vědě 21. století
Do archivu? Děkuji, raději ne! Role archivů v historické vědě 21. století II
1.  
PhDr. Michaela Žáková, Ph.D. (AV ČR, v. v. i., Historický ústav)
Role archivů v současné historické vědě optikou profesionální badatelky
2.  
doc. PhDr. Jaroslav Pažout, PhD. (Technická univerzita v Liberci (TUL), Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra historie)
Role archivů ve vědeckovýzkumné činnosti a popularizaci historie
3.  
Mgr. Eliška Hospasková (Státní oblastní archiv v Třeboni, Oddělení správy fondů a sbírek Český Krumlov)
Nebojte se do archivu!
4.  
PhDr. Karel Řeháček, Ph.D. (Státní oblastní archiv v Plzni)
Do archivu? Ano, ale… výjimečně!
2.  
doc. Kamil Činátl, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Odbor výzkumu a vzdělávání, Ústav českých dějin FFUK Praha)
Jak učit o komunismu?
3.  
Karolína Bukovská, M.A. (MUSEum+, státní příspěvková organizace)
Co zbylo z NDR? Vzpomínání na východoněmeckou diktaturu
4.  
doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (Filozofická fakulta UK / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)
Historizace státního socialismu a její (ne)užitečnost
No results found